HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Zdrowe miejsce pracy: Co z tą pracą zdalną?

09.11.2022

Z końcem października podkomisja sejmowa zakończyła dyskusję nad projektowanymi przepisami dotyczącymi pracy zdalnej. Strony społeczne zgłosiły wiele postulatów, które na tle projektowanych przepisów mogą okazać się rewolucyjne. Poniżej przedstawiamy Państwu niektóre z nich wraz z naszym komentarzem. Zapraszamy do lektury!

Aktualizacja: Praca zdalna – postulaty

1.Warunki świadczenia  pracy zdalnej

  • W zależności od rodzaju pracy, warunki które będą umożliwiały świadczenie pracy zdalnej mogą być szersze niż posiadanie odpowiednich warunków technicznych i lokalowych – miałby o nich decydować pracodawca.

Propozycję oceniamy pozytywnie – Pracodawca będzie mógł wprowadzić dodatkowe kryteria np. w zakresie zapewnienia ochrony danych osobowych i tajemnicy przedsiębiorstwa.

2. Praca zdalna na polecenie pracodawcy 

  • Rezygnacja z 3-miesięcznego okresu po odwołaniu obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w jakim praca zdalna może być wykonywana na polecenie pracodawcy jako nieuzasadnionego.
  • Rezygnacja z jednodniowego uprzedzenia o wycofaniu stosowania pracy zdalnie na polecenie pracownika – propozycja wydłużenia terminu od 2 do 3 dni.

Propozycję oceniamy pozytywnie – wydłużenie terminu od 2 do 3 dni dla wycofania stosowania polecenia pracy zdalnej zagwarantowałoby pewniejszy i bardziej efektywny powrót pracownika do pracy na poprzednich warunkach pracy.

3. Jednostronne wprowadzenie przez pracodawcę regulaminu pracy zdalnej

  • Rezygnacja z możliwości jednostronnego wprowadzenia regulaminu pracy zdalnej przez pracodawcę.
  • Wprowadzenie procedury konsultacyjnej na wzór tej, obowiązującej przy wprowadzeniu regulaminu pracy.

Propozycję oceniamy negatywnie – ustawa przewiduje procedury konsultacyjne wprowadzenia regulaminu pracy zdalnej. Ustawodawca wprost wskazał, że dopiero w przypadku, gdy u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, pracodawca określa zasady wykonywania pracy zdalnej w regulaminie, po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

4. Kontrola pracownika zdalnego

  • W ocenie PIP konieczne dla prawidłowego i rzetelnego przeprowadzenia kontroli pracy zdalnej jest udokumentowanie jej odbycia, co pozwoli na obiektywne ustalenie warunków świadczenia pracy u konkretnego pracownika, w tym również warunków BHP, a w razie konieczności również podjęcie działań naprawczych w odpowiednim zakresie.

Propozycję oceniamy negatywnie – praca zdalna w kształcie zaproponowanym przez ustawodawcę miała zdigitalizować procesy świadczenia pracy w miejscu innym niż siedziba pracodawcy, bez konieczności przygotowywania i prowadzenia w tym zakresie dodatkowej dokumentacji. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracodawca ustalił indywidualnie z pracownikiem, że po przeprowadzeniu u niego kontroli, zostanie sporządzony protokół pokontrolny, który zostanie przedstawiony mu do wglądu lub na podstawie, którego zostaną wydane rekomendacje, niemniej nałożenie takiego generalnego obowiązku na pracodawców może przysporzyć im problemów organizacyjnych.

5. Pracownicza odpowiedzialność za warunki BHP

  • Rezygnacja z obciążenia pracownika obowiązkami z zakresu BHP, z uwagi na brak wiedzy pracowników co do zapewnienia odpowiednich warunków w miejscu wykonywania pracy zdalnej.

Propozycję oceniamy negatywnie – podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest zapoznanie pracowników z przepisami dotyczącym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz przeprowadzenie w tym zakresie systematycznych szkoleń. Z kolei podstawowym obowiązkiem pracowników jest przestrzeganie przepisów BHP oraz PPOŻ. Nie jest zatem zasadny argument braku wiedzy pracowników co do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy z uwagi na fakt, że pracownicy są zobowiązani do posiadania wiedzy i przestrzegania przepisów w tym zakresie bez względu na tryb w jakim świadczona jest praca – zdalny albo stacjonarny.

 

Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat zmian w prawie pracy – zapraszamy do kontaktu.