HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie? – Jak pracodawcy mogą wspierać działania charytatywne swoich pracowników?

25.03.2022

Sytuacja spowodowana konfliktem zbrojnym na Ukrainie, sprawia, że wielu pracowników angażuje się w pomoc dla obywateli Ukrainy indywidualnie. Ich pracodawcy również nie pozostają bierni i chętnie wspierają pracowników w niesieniu pomocy, nierzadko ustalając wspólnie z nimi formy skutecznego wsparcia.

Wśród najbardziej popularnych form pomocy wyróżnia się organizację zbiórek żywności, ubrań, środków czystości i artykułów medycznych. Dużą popularnością cieszy się również organizacja zbiórki środków pieniężnych wśród pracowników i podwojenie zebranej kwoty przez pracodawcę. Pracownicy pozytywnie oceniają także działania pracodawców angażujących się we wspólne akcje ze swoimi klientami i partnerami biznesowymi. Takie działania wpływają bardzo pozytywnie relacje pracodawców z pracownikami, ponieważ wzmacniają więź na linii pracodawca-pracownik oraz pokazują wartości firmy, które są fundamentem jej funkcjonowania.

Oprócz angażowania się w różne akcje charytatywne poza czasem pracy, pracodawca może również zapewnić pracownikom szereg udogodnień umożliwiający pracownikom szerzenie pomocy potrzebującym osobom z Ukrainy.

1.Dodatkowy urlop wypoczynkowy

Pracodawca może przyznać pracownikowi dodatkowe dni wolne od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, które będą wykorzystane np. na pracę w ramach organizacji humanitarnej niosącej pomoc Ukraińcom. Informacja o takiej możliwości powinna być podana do wiadomości wszystkich pracowników, aby nie narazić się na zarzut nierównego traktowania w zatrudnieniu.

2. Urlop bezpłatny

Pracodawca może też na pisemny wniosek pracownika może mu udzielić urlopu bezpłatnego. Należy jednak pamiętać, że okres urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. W celu uniknięcia nieporozumień, pracodawca udzielając urlopu bezpłatnego powinien on tym poinformować swojego pracownika.

3. Zwolnienie od pracy dla krwiodawcy

Pracodawca ma również obowiązek zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi i na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wolnym od pracy. Za czas tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

4. Oddelegowanie pracownika

Pracodawca może oddelegować pracownika do wykonywania innej pracy, w tym pracy charytatywnej w którą zaangażowany jest pracodawca, na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, pod warunkiem, że praca ta nie spowoduje obniżenia wynagrodzenia, będzie odpowiadała kwalifikacjom pracownika oraz będzie uzasadniona potrzebami pracodawcy. Takie oddelegowanie, nie spowoduje uzyskania przez pracownika statusu wolontariusza, gdyż warunkiem koniecznym do uzyskania takiego statusu jest dobrowolność i chęć nieodpłatnego działania.

Chętnie wesprzemy Państwa we wdrożeniu tych działań w Państwa firmie.