HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

19.07.2023

Pytanie #81: Pracodawca ma świetlicę, którą udostępnił pracownikom w ramach działalności socjalnej. Obecnie świetlica ta nie jest już wykorzystywana, a pracownicy jako świetlicy używają nowego budynku. Czy w przypadku sprzedaży starej świetlicy pracodawca powinien wpłacić uzyskaną kwotę na rachunek ZFŚS? 

Odpowiedź: Nie. W omawianym przypadku pracodawca całkowicie zaprzestał używania sprzedawanego obiektu dla celów socjalnych. Skoro więc nie służy on tym celom, nie jest już obiektem socjalnym w rozumieniu ustawy o ZFSS. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 17 lutego 2000 r., sygn. akt I PKN 528/99 „wynikający z art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obowiązek przekazania na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przychodów z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych, dotyczy środków, które aktualnie służą działalności socjalnej, a nie tych, które służyły lub mogłyby służyć w przyszłości tej działalności”.