HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

01.12.2022

Pytanie #49: Czy chcąc ocenić, czy pracownik otrzymał świadczenia z funduszu w wysokości adekwatnej do jego sytuacji socjalnej, pracodawca powinien wziąć pod uwagę wszystkie przyznane danemu pracownikowi świadczenia (pakiet świadczeń), czy też oceniać odrębnie każde z przyznawanych świadczeń?

Odpowiedź: Fundusz może zostać skonstruowany jako system komplementarnych, a więc wzajemnie uzupełniających się świadczeń. Oznacza to, że każde ze świadczeń powinno zaspokajać inną potrzebę socjalną pracownika i w ten sposób tworzyć pakiet zaspokajający wszystkie potrzeby socjalne pracownika oceniane według kryteriów socjalnych. Stąd pracodawca może na przykład przyznać pracownikom zapomogi według sytuacji życiowej, dofinansowanie do wypoczynku według sytuacji materialnej, a paczki świąteczne dla dzieci według sytuacji rodzinnej. Istotne jest bowiem, by cały pakiet świadczeń komplementarnych przyznany był według wszystkich kryteriów socjalnych. Potwierdził to m.in. SA w Białymstoku w wyroku z 13 maja 2015 r. (sygn. akt III AUa 42/15), wskazując, iż „nie jest zatem istotna wielkość partycypacji pracownika w konkretnym świadczeniu wypłacanym z funduszu – pod kątem jego sytuacji socjalnej rozumianej w aspekcie kryteriów z art. 8 ust. 1 ustawy. Istotnym jest zachowanie istoty wypłat z funduszu odnoszonych do ogółu świadczeń z tego funduszu, w jakich dany pracownik i jego rodzina partycypuje. W uproszczeniu zatem pracownik o gorszej sytuacji socjalnej winien partycypować w odpowiednio większych wypłatach z tego funduszu (powinien uzyskać z niego więcej), co nie musi oznaczać, iż np. przy konkretnym świadczeniu z tego funduszu otrzyma on świadczenie o niższej wartości, niż pracownik o relatywnie lepszej sytuacji socjalnej”. Ustawa daje jednak pracodawcy możliwość skonstruowania funduszu jako systemu świadczeń, z których każde ma być oparte na kryterium sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. I choć można podać w wątpliwość zasadność analizowania każdego świadczenia pod względem wszystkich trzech kryteriów, to uznać należy, iż takie ukształtowanie funduszu w regulaminie jest dopuszczalne.