HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

12.05.2022

Pytanie #21: Czym jest komisja socjalna?

Odpowiedź: Komisja socjalna jest organem tworzonym fakultatywnie przez pracodawcę na zasadach określonych w regulaminie funduszu. Pojęcie, zadania i kompetencje komisji socjalnej nie zostały uregulowane w ustawie, która istnienia takiego organu w ogóle nie przewiduje. Komisja socjalna jest najczęściej tworzona w celu realizacji art. 27 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych, który przewiduje, że przyznawanie pracownikom świadczeń z funduszu świadczeń socjalnych dokonywane jest w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. Komisja składa się zwykle z przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych działających u pracodawcy oraz przedstawicieli samego pracodawcy. Do najczęstszych zadań komisji należy opiniowanie wniosków o przyznanie określonych świadczeń z funduszu oraz analiza składanych przez pracowników oświadczeń o sytuacji materialnej. Szczegółowe uprawnienia komisji określa regulamin.