HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Aktualny stan prac nad implementacją dyrektywy

05.01.2022

 • Dyrektywa została przyjęta przez Parlament Europejski i Radę EU i opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE 26 listopada 2019 r., weszła w życie 16 grudnia 2019 r., a na jej implementację państwa członkowskie mają czas do 17 grudnia 2021 r. Pełna treść dyrektywy dostępna tutaj.
 • Zarządzeniem PRM z dnia 1 grudnia 2020 r. wyznaczono ministra właściwego do przeprowadzenia prac legislacyjnych mających na celu implementację dyrektywy – został nim minister właściwy do spraw pracy – Jarosław Gowin.
 • Zarządzeniem ww. ministra z dnia 10 grudnia 2020 r. powołano Zespół do spraw przygotowania regulacji w związku z implementacją dyrektywy.
 • 4 października 2021 r. pojawiły się główne założenia do projektu ustawy zawierające kluczowe informacje dla przedsiębiorców w przedmiocie mającego ukazać się projektu.
 • Polski projekt Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa został opublikowany 18 października 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt wraz z procesem legislacyjnym dostępne są tutaj.
 • Aktualnie projekt znajduje się na etapie opiniowania, a do Ministerstwa spłynęły setki stron z uwagami m.in. ze środowisk eksperckich
 • 17 grudnia minął termin na implementację Dyrektywy do krajowych porządków prawnych dla wszystkich Państw członkowskich.
 • Ostatnie uwagi do pierwszego projektu w ramach konsultacji społecznych trafiły na stronę sejmu 30 grudnia 2021 r.
 • Zgodnie z zapowiedziami Wiceministra Rodziny i Polityki Społecznej ostateczna wersja projektu miała być gotowa w styczniu 2022 r.
 • Na stronie RCL 4-krotnie ukazywał się projekt ustawy o sygnalistach, tj. w pierwotnej wersji z października 2021 r., a następnie z poprawkami w kwietniu, lipcu i sierpniu 2022 r.
 • Zmiany wprowadzane w poszczególnych wersjach projektów mogą Państwo śledzić w kolejnych artykułach cyklu HR Sygnał:
 • Projekt przeszedł etap opiniowania i 28 lipca 2022 r. został przekazany wraz z protokołem rozbieżności do Komitetu Spraw Europejskich.
 • Komitet Spraw Europejskich miał czas do 5 sierpnia 2022 r. na zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentu.
 • W ramach rozpatrywania projektu przez Komitet do Spraw Europejskich zgłoszono szereg uwag.
  • Rządowe Centrum Legislacji zgłosiło uwagi m.in. w zakresie doprecyzowania katalogu działań odwetowych i pojęcia „dzielenia się” zasobami kadrowymi i organizacyjnymi w zakresie przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń i prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
  • Ministerstwo Finansów zgłosiło uwagi odnośnie zwiększenia zatrudnienia w Biurze RPO oraz ujednolicenia przepisów odnoszących się do liczby osób zatrudnionych w przypadku podmiotów prawnych w sektorze prywatnym.
  • UKOiK zgłosiło uwagi w zakresie wyjaśnienia nieprecyzyjnych pojęć.
  • MSWiA zaproponowało, aby jako organ przyjmujący zgłoszenie zamiast RPO ustanowić Prokuraturę i wyposażyć prokuratora w kompetencje przyznawania statusu sygnalisty.
  • Ministerstwo Sprawiedliwości zgłosiło uwagi odnośnie rozszerzenia kognicji sądów powszechnych i tym samym potrzeby wsparcia sądownictwa powszechnego dodatkowymi etatami sędziowskimi, asystenckimi i urzędniczymi.
 • Wnioskodawca nadal nie odniósł się do tych uwag oraz do ostatecznych ustaleń Komitetu do Spraw Europejskich.
 • Następnym krokiem powinno być rozpatrzenie projektu przez Stały Komitet Rady Ministrów.

 

Aktualizacja: 16.09.2022 r.