HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

HR Sygnał: Najważniejsze zmiany w projekcie ustawy o sygnalistach

09.06.2022

12 kwietnia 2022 r. na stronie RCL opublikowano nową wersję projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Mimo, że termin implementacji dyrektywy, którą ustawa ma wdrożyć, upłynął już 17 grudnia 2021 r. projekt wciąż znajduje się na etapie opiniowania.

W porównaniu z poprzednią wersją zaproponowano kilka istotnych zmian, uwzględniając tym samym część postulatów strony społecznej. Najważniejsze z nich to:

 • rozszerzenie zakresu zastosowania ustawy poprzez:
  • zastąpienie pojęcia pracodawcy pojęciem podmiotu prawnego, obejmującego podmiot prywatny lub podmiot publiczny;
  • objęcie ochroną także dokonujących zgłoszeń praktykantów
 • dodanie do katalogu naruszeń interesów finansowych Skarbu Państwa;
 • dodanie do katalogu zabronionych działań odwetowych:
  • mobbingu,
  • dyskryminacji,
  • niesprawiedliwego (obok niekorzystnego) traktowania;
  • obniżenia wysokości świadczeń związanych z pracą;
  • wyrządzenia innej szkody niematerialnej, w tym nadszarpnięcia reputacji, zwłaszcza w mediach społecznościowych;
 • jednocześnie, zarówno mobbing, jak i dyskryminacja nie zostały dodane do katalogu naruszeń obligatoryjnie wprowadzanych do procedury wewnętrznej, a o ich włączeniu do katalogu zdecyduje fakultatywnie pracodawca;
 • zastąpienie terminu „regulamin zgłoszeń” terminem „procedura wewnętrzna”;
 • obligatoryjna możliwość dokonywania zgłoszeń nie tylko ustnie lub w postaci papierowej, ale także elektronicznej.
 • wyraźne przyznanie ochrony sygnaliście anonimowemu w sytuacji, gdy na jakimś etapie procedury dojdzie do ujawnienia jego tożsamości – będzie podlegał on wówczas dokładnie takiej samej ochronie, jak sygnalista nieanonimowy;
 • wprowadzenie zmian w przepisach karnych, m.in. złagodzenie sankcji;
 • skrócenie terminu retencji danych – dane w rejestrze zgłoszeń będą przechowywane przez 12 miesięcy od dnia zakończenia działań następczych (a nie 5 lat liczonych od daty przyjęcia zgłoszenia);
 • wydłużenie terminu na wejście w życie ustawy z 14 dni do 2 miesięcy od dnia jej ogłoszenia; po tym czasie podmioty prywatne, na rzecz których pracę wykonuje co najmniej 250 osób, będą miały 1 miesiąc na wdrożenie wszystkich regulacji.

Przepisy ponownie trafiły do konsultacji społecznych. Ostateczny kształt ustawy nie jest więc jeszcze przesądzony.

Chętnie wesprzemy Państwa w przygotowaniach do wdrożenia nowych przepisów w organizacji, a także w przeszkoleniu pracowników z przygotowanych procedur. Zapraszamy do kontaktu.