III miejsce
w kategorii najlepsze strony internetowe kancelarii

Wyróżnienie
za stronę www poświęconą doradztwu prawnemu podczas epidemii

Najnowsze informacje dla pracodawców związane z sytuacją pandemii COVID-19

Czytaj więcej

Zmiany w postępowaniu o wydanie wizy krajowej w celu wykonywania pracy; prawo do pracy dla posiadaczy wiz humanitarnych

23.09.2020

Trwają prace parlamentarne dot. ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Ustawą uchwaloną przez Sejm się teraz Senat. Nowe przepisy prawdopodobnie wejdą w życie jeszcze w 2020 r.

Nowelizacja przewiduje szereg rozwiązań zmieniających postępowania dot. wydawania, cofania oraz unieważniania wiz krajowych. Szczególnie istotne zmiany dotyczą postępowań
w sprawach wydawania wiz krajowych w celu wykonywania pracy.

Najważniejsze zmiany dot. ustawy o cudzoziemcach przewidziane w nowelizacji prezentujemy poniżej:

1.Zaostrzenie wymogów dot. podróżnego ubezpieczenia medycznego, tj.:

a) ubezpieczenie będzie mogło być wystawione tylko przez firmę ubezpieczeniową
posiadającą siedzibę lub oddział w Polsce, UE, EOG lub Szwajcarii, a wyjątkowo także przez firmę spoza tego obszaru – po spełnieniu dodatkowych warunków, wskazujących na jej stabilną sytuację finansową; ponadto, w każdym przypadku firma ubezpieczeniowa powinna zapewniać całodobową usługę centrum alarmowego do zgłoszenia zdarzenia podlegającego odpowiedzialności ubezpieczeniowej;

b) osoba ubiegająca się o wizę krajową w celu wykonywania pracy będzie musiała przedstawić ubezpieczenie ważne przez cały okres planowanego pobytu w Polsce,
o ile nie będzie w stanie przedstawić ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

2. Zmiany dot. terytorialnej właściwości konsulów w sprawach wiz krajowych wydawanych w celu wykonywania pracy – wniosek o wydanie takiej wizy będzie mógł być złożony do konsula właściwego dla państwa, w którym osoba ubiegająca się o wizę legalnie mieszka lub przebywa (a nie tylko w kraju stałego miejsca zamieszkania)

3. Wprowadzenie terminu do załatwienia sprawy o wydanie wizy krajowej – 15 dni od dnia złożenia wniosku (z możliwością wydłużenia do 60 dni – w uzasadnionych przypadkach);

4. Szczegółowe określenie elementów treści decyzji o odmowie wydania, cofnięciu oraz unieważnieniu wizy krajowej;

5. Szczegółowe określenie elementów treści oraz formy decyzji utrzymujących w mocy decyzje o odmowie wydania wizy, jej cofnięciu oraz unieważnieniu – zmiana dot. zarówno wiz krajowych, jak i wiz Schengen (decyzje takie mają być wydawane na formularzach);

6. Wprowadzenie nowego terminu na rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji o odmowie wydania wizy (14 dni od dnia złożenia wniosku) – zmiana dot. zarówno wiz krajowych, jak i wiz Schengen;

7. Nowy formularz wniosku o wydanie wizy krajowej.

Zmianie ulegnie również ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Do projektu nowelizacji wprowadzono poprawkę, której celem jest umożliwienie legalnego wykonywania pracy cudzoziemcom posiadającym zezwolenie na pracę oraz przebywającym w Polsce na podstawie wizy wydanej ze względów humanitarnych. Aktualnie obowiązujące przepisy wykluczają możliwość wykonywania pracy przez osoby przebywające w Polsce na podstawie wiz humanitarnych nawet jeśli posiadają zezwolenie na pracę.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.