HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Zdrowe miejsce pracy: Kontrola trzeźwości w świetle nowelizacji przepisów

19.04.2022

Prace nad zmianami przepisów kontroli trzeźwości pracowników trwają już od dłuższego czasu. W lutym br. omawialiśmy obowiązujące uprawnienia i procedury związane z podejrzeniem, że pracownik znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków (artykuł dostępny jest tutaj). Kilka dni później na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się najnowszy projekt nowelizacji Kodeksu pracy, wprowadzający istotne zmiany m.in. w tym zakresie.

Założenia projektu o kontroli trzeźwości pracowników

Projektowane zmiany przewidują m.in. poniższe rozwiązania:

 1. Kontrola stanu trzeźwości oraz obecności środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika będzie możliwa, jeśli:
 • będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia;
 • zostanie przeprowadzona przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego za pomocą urządzenia posiadającego ważny dokument potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie;
 • nie będzie naruszać godności oraz innych dóbr osobistych pracownika.
 1. Projekt nie wskazuje grup zawodowych, co do których zostanie ograniczona możliwości testowania pracowników – to pracodawca powinien dokonać takiej oceny oraz określić rodzaj wykorzystywanego urządzenia, czas i częstotliwość przeprowadzania kontroli. Wszystko to powinno być uregulowane w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu.
 2. Proponowane jest nałożenie na pracodawcę obowiązku niedopuszczenia do pracy pracownika nietrzeźwego, w którego organizmie obecność alkoholu wskazuje na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości w rozumieniu odpowiednich przepisów.
 3. Informację o obecności alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu będzie można przechowywać w aktach osobowych pracowników przez okres nieprzekraczającym 1 roku od czasu jej zebrania, a także wyłącznie, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia.
 4. Pracodawca będzie zobowiązany do poinformowania pracowników o wprowadzeniu kontroli trzeźwości w przyjęty u tego pracodawcy sposób, nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem jej przeprowadzania.
 5. Dopuszczalne będzie żądanie przez pracodawcę lub pracownika niedopuszczonego do wykonywania pracy, aby kontrolę jego trzeźwości przeprowadził organ powołany do ochrony porządku publicznego.

Jak przygotować się do projektowanych zmian?

Nowelizacja przepisów Kodeksu pracy we wskazanym powyżej zakresie będzie mogła wiązać się z koniecznością:

 1. wprowadzenia odpowiednich procedur wewnętrznych lub aktualizacji już obowiązujących;
 2. weryfikacji obowiązujących zasad i zabezpieczeń informatycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych;
 3. poinformowania pracowników o wprowadzeniu kontroli trzeźwości na 2 tygodnie przed rozpoczęciem jej przeprowadzania;
 4. weryfikacji i aktualizacji klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych pracowników i osób współpracujących.

Chętnie wesprzemy Państwa we wszelkich kwestiach związanych procedurą kontroli trzeźwości pracowników, również w odniesieniu do projektowanych zmian.