HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Pogotowie BHP PCS | Littler: Czy możliwe jest dopuszczenie do pracy pracownika na podstawie badań wykonywanych u zleceniodawcy?

30.03.2023

Pan Jakub zlecił nowo zatrudnionej kobiecie wykonanie wstępnych badań lekarskich przed dopuszczeniem jej do pracy na produkcji, na co ta nie wyraziła zgody. Kobieta oznajmiła, że była zatrudniona u swojego znajomego na zleceniu w recepcji hotelu i tam już wykonywała podobne badania, które są ważne. Czy Pan Jakub może dopuścić pracownicę do pracy na podstawie badań lekarskich, które robiła u zleceniodawcy?

Odpowiedź: Nie. Pan Jakub musi skierować kobietę na odbycie wstępnych badań lekarskich przed dopuszczeniem jej do pracy. Przepisy przewidują tylko dwa wyjątki, w których nie jest konieczne wykonywanie wstępnych badań lekarskich:

  1. przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;
  2. przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Żaden z wyjątków nie będzie miał zastosowania do opisanej sytuacji. W obu przypadkach wymagane jest, aby nowo zatrudniony pracownik był wcześniej zatrudniony na podstawie umowy o pracę i to na tych samych warunkach pracy. Nowo zatrudniona pracowała wcześniej jednak na podstawie umowy cywilnoprawnej i na innym stanowisku. Jeśli pracownica odmawia wykonania wstępnych badań lekarskich to Pan Jakub:

  1. nie może dopuścić jej do pracy,
  2. za czas niewykonywania obowiązków nie przysługuje jej wynagrodzenie,
  3. takie zachowanie pracownicy może zostać uznane za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczy a w konsekwencji stanowić podstawę uzasadniająca rozwiązanie umowy o prace bez wypowiedzenia z winy pracownicy.