HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Najnowsze informacje dla pracodawców związane z sytuacją pandemii COVID-19

Czytaj więcej

PCS | Littler Alert: Maseczki w pracy

30.11.2020

Od soboty, 28 listopada 2020 r. pracownicy muszą  nosić maseczki ochronne, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej, niż 1 osoba.

Dnia 27 listopada 2020 r. przestał obowiązywać przepis zwalniający z obowiązku zakrywania ust i nosa pracowników, którzy nie obsługują interesantów, w tym pracowników biur pracujących na open space. Od 28 listopada, w każdym wypadku, pracownicy musza nosić maseczki (przyłbice, kaski ochronne, itp.), jeśli nie pracują sami w pomieszczeniu.

Od 28 listopada br. do 27 grudnia br. pracownicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa, jeżeli w pomieszczeniu (w tym na open space, stołówce, kuchni, itp.) w zakładzie pracy przebywa więcej niż 1 osoba.

Poniżej odpowiadamy na praktyczne pytania i problemy pojawiające się w związku z nowymi obowiązkami.

Kto powinien zapewnić maseczki lub inne środki ochronne?

Pracodawca, chyba że pracownicy mają swoje.

Czy maseczki (inne środki) muszą spełniać określone wymogi?

Muszą zakrywać usta i nos. Nie muszą to być maseczki specjalistyczne np. FFP2, choć zdaniem niektórych ekspertów sanitarnych takie maseczki sa zalecane w pomieszczeniach przy długotrwałym przebywaniu.

Czy trzeba uwzględnić obowiązek noszenia maseczek w wewnętrznej procedurze?

Nie trzeba go wprowadzać w wewnętrznej procedurze. Warto jednak taką procedurę wdrożyć, określając w niej kompleksowo zasady organizacji pracy w biurze, czy zakładzie pracy. W szczególności w odniesieniu do powierzchni open space, stołówek, kuchni pracowniczych czy innych wspólnych pomieszczeń i zasad korzystania z nich przez pracowników.

Co gdy pracownik odmawia noszenia maseczki?

Pracownik może odmówić jedynie, gdy ma szczególne uzasadnienie (np. przeciwskazania zdrowotne dot. noszenia maseczki). W tym drugim przypadku pracodawca ma prawo żądać dokumentów potwierdzających określone przeciwskazania (np. zaświadczenia lekarskiego) i w razie watpliwości skierować pracownika na badanie kontrolne medycyny pracy.

W pozostałych przypadkach pracodawca ma prawo wydać pracownikowi polecenie noszenia maseczki lub zasłaniania ust i nosa w inny sposób przewidziany w przepisach (np. przy pomocy części odzieży albo przyłbicy), a pracownik ma obowiązek dostosować się.

Czy można odmówić dopuszczenia pracownika do pracy, jeżeli odmawia zakrycia ust i nosa?

Pracodawca nie tylko może, ale wręcz powinien nie dopuszczać lub odsunąć takiego pracownika od wykonywania pracy. W uzasadnionych przypadkach, gdy występują przeciwwskazania zdrowotne, pracodawca powinien zapewnić inne adekwatne środki bezpieczeństwa (np. zachowanie dystansu).

Jakie konsekwencje można wyciągnąć wobec pracownika odmawiającego zakrycia ust i nosa? Czy można go zwolnić?

Odmowa wykonania obowiązku zakrycia ust i nosa, jeżeli nie ma szczególnego uzasadnienia (np. przeciwwskazania zdrowotne) stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych i uzasadnia wyciągnięcie konsekwencji dyscyplinarnych wobec pracownika, w tym nałożenie kary porządkowej lub wypowiedzenie umowy o pracę. W skrajnych przypadkach może uzasadniać nawet rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, w trybie dyscyplinarnym (np. jeżeli pracownik w sposób ostentacyjny ignoruje i lekceważy ww. obowiązek).