HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie? – Ukraińskie uprawnienia do obsługi maszyn i urządzeń technicznych – czy uprawniają do pracy w Polsce?

29.03.2022

Aktualna specustawa przewiduje szereg rozwiązań, które pozwalają Ukraińcom na efektywne podejmowanie aktywności zawodowej w Polsce w tym w zakresie świadczenia pracy, prowadzenia działalności gospodarczej, czy wykonywania zawodu odpowiadającego ich wykształceniu. Zachęceni do aktywizacji zawodowej Ukraińcy coraz częściej zgłaszają się do polskich przedsiębiorców celem zatrudnienia, przedkładając ukraińskie certyfikaty i świadectwa uprawniające ich do obsługi maszyn oraz innych urządzeń technicznych.  Powstaje jednak pytanie, czy takie uprawnienia są honorowane w Polsce i czy tym samym odnoszą równoważny skutek w postaci możliwości dopuszczenia do pracy na danym stanowisku technicznym.

Polski ustawodawca wprost wskazuje, że nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2373 § 1 Kodeksu pracy).

Jakie są zatem wymagane kwalifikacje lub potrzebne umiejętności, aby zostać dopuszczonym do obsługi maszyn technicznych na terytorium Polski?

Obowiązująca regulacja przewiduje, że maszyny techniczne mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie oraz uzyskały pozytywny wynik ze sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Potwierdzeniem ukończenia wymaganego szkolenia jest świadectwo oraz wpis do książki operatora. (Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 583 ze zm.)

Przed dopuszczeniem do obsługi maszyn technicznych pracownik zobowiązany jest do przedstawienia pracodawcy książki operatora, która zawierać będzie aktualne wpisy dotyczące uprawnień operatora technicznego. Jest to jedyny dokument potwierdzający, że dana osoba może samodzielnie wykonywać pracę związaną z obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, w zakresie zgodnym z udokumentowanymi wpisami.

Czy istnieje zatem możliwość zatrudnienia w Polsce obywatela Ukrainy na stanowisku operatora maszyn technicznych, który posiada odpowiadające stanowisku ukraińskie uprawnienia?

Niestety nie. Obywatel Ukrainy, który chciałby wykonywać pracę operatora maszyn lub innych urządzeń technicznych na terytorium Polski musi uzyskać kwalifikacje zgodnie z przewidzianą procedurą – zdać z wynikiem pozytywnym sprawdzian potwierdzający umiejętności operatora oraz uzyskać wpis do książki operatora.