HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

HR Legal Update: Bezpłatne pozwy pracowników faktem!

15.09.2023

28 sierpnia Prezydent podpisał ustawę nowelizującą m. in. ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Wprowadza ona zmiany w zakresie kosztów postępowań sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy. Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 13 września i wejdzie w życie już 28 września 2023 r.

Co to oznacza w rzeczywistości?

  • Pracownicy zostaną zwolnieni z opłat od pozwów składanych do sądów pracy niezależnie od wartości przedmiotu sporu. Pracownik nie będzie więc musiał uiszczać opłaty sądowej w I instancji w żadnym przypadku, nawet w przypadku przegranej.
  • Zwolnienie to nie będzie jednak dotyczyć kosztów zastępstwa procesowego, które w przypadku przegranej, co do zasady zobowiązany będzie zwrócić pracodawcy.
  • Opłata sądowa będzie pobierana od pracownika wyłącznie w przypadku apelacji, o ile wartość przedmiotu sporu przekroczy kwotę 50.000 zł. Wówczas opłata wyniesie 5% od wartości przedmiotu sporu ponad kwotę 50.000 zł. Co ważne, wysokość takiej opłaty zależeć będzie od pierwotnej wartości przedmiotu sporu, a nie od wartości przedmiotu zaskarżenia wskazanej w apelacji. Opłata od apelacji dotyczyć będzie również pracodawcy.
  • Pracownicy będą też zwolnieni z opłat za skargę kasacyjną. To zaś może przełożyć się na wzrost liczby skarg kasacyjnych oraz większego obciążenia nie tylko sądów powszechnych, ale i Sądu Najwyższego.
  • Nowelizacja niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje. Pracownicy, całkowicie zwolnieni z opłaty sądowej, mogą być skłonni do występowania z nieuzasadnionymi roszczeniami opiewającymi na bardzo wysokie kwoty celem wywarcia presji na pracodawcy i zawarcia satysfakcjonującej ich ugody.
  • Nowelizacja może przyczynić się do zwiększania ilości spraw z zakresu prawa pracy i jeszcze większego obłożenia sądów, a co za tym idzie jeszcze dłuższego czasu rozpatrywania spraw.
  • Największe znaczenie nowelizacja może mieć dla spraw dot. mobbingu czy dyskryminacji. Obowiązujące obecnie przepisy nie regulują bowiem górnej granicy odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenia w tym zakresie. Nowa ustawa może też wpłynąć na wysokość roszczeń z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.
  • Nowe przepisy będą mieć zastosowanie wyłącznie do pism i wniosków wnoszonych po dniu wejścia w życie nowelizowanych przepisów.

Jesteśmy kancelarią pierwszego wyboru w sprawach z zakresu prawa pracy!

Pobierz PDF: tutaj.