HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

23.02.2022

Pytanie #13: Czy przekazanie przez pracodawcę corocznego odpisu podstawowego na fundusz z przekroczeniem ustawowego terminu skutkuje naliczeniem odsetek za opóźnienie?

Odpowiedź: Nie. Fundusz nie jest odrębnym podmiotem prawa uprawnionym do domagania się odsetek za opóźnienie, a sam „odpis lub brak takiego odpisu stanowi jedynie przesunięcie majątkowe o charakterze formalnym w obrębie kont, jakie posiada pracodawca” (tak Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z 7 września 2016 r., sygn. akt III AUa 2341/15). Co więcej „Pracodawca nie ma obowiązku uiszczenia odsetek od kwot nie przekazanych w terminie na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych” (wyrok Sądu Najwyższego z 13 kwietnia 1999 r., sygn. akt I PKN 663/98).