HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

#Alert: Nowe wzory wniosków o zezwolenia na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zaczną obowiązywać już jutro (29 lipca)!

28.07.2022

Już od jutra, 29 lipca br. zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Nowe rozporządzenie w znacznej części nawiązuje do aktualnie obowiązujących przepisów, ale zawiera też rozwiązania mające na celu ułatwienie organom administracji prowadzenie procedur wydawania zezwoleń na pracę oraz wpisu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń. Nowe przepisy doprecyzowują jednak niektóre kwestie dotyczące tych postępowań, uwzględniając inne przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców lub potrzeby praktyki.

Niestety, dla pracodawców i ich pełnomocników nowe rozporządzenie może jednak stanowić poważny problem organizacyjny. W niektórych przypadkach będą oni zmuszeni do przygotowania nowych formularzy wniosków i zebrania dodatkowej dokumentacji w celu uzyskania odpowiednich zezwoleń.

Najistotniejsze zmiany wprowadzone nowym rozporządzeniem prezentujemy poniżej.

1.Doprecyzowanie sposobu składania wniosków o zezwolenia na pracę, przedłużenia takich zezwoleń i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w postaci elektronicznej. Będzie to możliwe wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – aktualnie system ten w portalu praca.gov.pl (inne opcje np. złożenie wniosku lub oświadczenia za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej właściwego organu nie będą możliwe).

2. Zmiany dot. postępowania w sprawie o wydanie informacji starosty, w tym:

 • obowiązek kierowania przez urząd pracy do pracodawcy wyłącznie tych kandydatów, którzy spełniają wymagania określone w ofercie pracy i wyrażą zainteresowanie podjęciem pracy (w praktyce oznacza to, że osoba spełniająca warunki określone w takiej ofercie będzie mogła odmówić jej przyjęcia bez obawy utraty statusu bezrobotnego),
 • doprecyzowanie, że informację starosty wydaje się w liczbie egzemplarzy odpowiadającej liczbie miejsc pracy, na które nie znaleziono odpowiednich kandydatów,
 • doprecyzowanie, że każda informacja starosty będzie posiadać numer identyfikacyjny, a urzędy pracy będą zamieszczać informację o tym numerze w portalu praca.gov.pl by umożliwić wojewodzie zapoznanie się z nią w toku postępowania o wydanie zezwolenia na pracę,
 • określenie przypadków, w których urząd pracy będzie zwolniony z obowiązku przyjęcia oferty pracy i prowadzenia postępowania o wydanie informacji starosty,
 • zmiana wzoru informacji starosty,

3.Określenie nowego wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na pracę. Nowy wzór przewidują wymóg podania nowych danych, w tym:

 • numeru informacji starosty, jeżeli ta jest wymagana
 • nazwy i kodu zawodu właściwego dla stanowiska pracy cudzoziemca (zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy dostępnej na stronie psz.praca.gov.pl); warto zaznaczyć, że informacje co do nazwy i kodu zawodu były wymagane przez portal praca.gov.pl już wcześniej, w przypadku składania wniosków za jego pośrednictwem, mimo iż dotychczasowe przepisy nie określały tego wymogu, oraz
 • funkcji osoby podpisującej wniosek (np. członek zarządu, prokurent, pełnomocnik).

4. Określenie nowego wzoru wniosku o wydanie przedłużenia zezwoleń na pracę. Wzór ulega istotnym zmianom. Zakres danych niezbędnych do jego uzupełnienia został znacznie rozszerzony i w praktyce będzie on odpowiadać wzorowi wniosku o wydanie zezwolenia na pracę.

5. Określenie nowego wzoru oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Nowy wzór:

 • realizuje zmiany dot. oświadczeń wprowadzone ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw – uwzględnia m.in. zniesienie możliwości wskazania w oświadczeniu cząstkowych okresów pracy (służącej temu, by łączny okres wykonywania pracy nie przekroczył maksymalnego limitu 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy), oraz
 • będzie uwzględniać zakres podstawowych obowiązków na stanowisku pracy cudzoziemca – wprowadzenie tego wymogu jest niezgodne z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i będzie niekorzystne dla pracodawców (umieszczenie tych danych oświadczeniu oznacza, że jakakolwiek zmiana w tym zakresie nawet bez zmiany stanowiska cudzoziemca będzie wymagać złożenia nowego oświadczenia);

6. Zmiany dot. tzw. oświadczeń o niekaralności w sprawach dot. zezwoleń na pracę, przedłużeń takich zezwoleń i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, w tym:

 • wprowadzenie nowych wzorów takich oświadczeń,
 • doprecyzowanie braku możliwości podpisywania takich oświadczeń przez pełnomocników (z wyjątkiem prokurentów); oświadczenia co do zasady powinny pochodzić pracodawcy (lub osób uprawnionych do jego reprezentacji np. członków zarząd – w przypadku spółek kapitałowych),
 • wprowadzenie możliwości używania oświadczeń o niekaralności podpisanych nie wcześniej niż na 30 dni przed złożeniem wniosku (powszechnie stosowana w praktyce także obecnie).

7. Zmiany w zakresie wymaganej dokumentacji w sprawach dot. zezwoleń na pracę przedłużeń takich zezwoleń i oświadczeń, w tym:

 • wprowadzenie zasady dołączania do wniosku w postaci papierowej lub elektronicznej odpowiednio wyłącznie kopii lub skanów dokumentów i przedstawiania oryginałów tylko na żądanie organu,
 • likwidacja wymogu dołączenia do wniosku kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość pracodawcy, będącego osobą fizyczną,
 • doprecyzowanie, że informację starosty o danym numerze identyfikacyjnym można dołączyć tylko do jednego wniosku o zezwolenie na pracę (dot. tylko zezwoleń na pracę),
 • likwidacja przepisów przewidujących możliwość złożenia jednego egzemplarza niektórych dokumentów w przypadku, gdy pracodawca składa jednocześnie wnioski dla więcej niż jednego cudzoziemca,
 • obowiązek złożenia wyłącznie stron paszportu obejmujących dane osobowe cudzoziemca,
 • ograniczenie wymogu przedstawienia (i) umowy zawartej między podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemcem będącej podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę i (ii) dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, jeśli były wymagane, wyłącznie do przedłużeń zezwoleń na pracę typu A.

Jednocześnie do postępowań wszczętych i niezakończonych przed 29 lipca 2022 r. będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe. Przewidziano także możliwość użycia na potrzeby nowych postępowań informacji starosty wydanych w oparciu o przepisy dotychczasowe.