HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

#Alert: Elektronizacja procedur zatrudnienia cudzoziemców jeszcze w tym roku

15.09.2022

Opublikowany został długo oczekiwany projekt ustawy o zatrudnieniu cudzoziemców, który zmieni zasady uzyskiwania zezwoleń na pracę oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy dla cudzoziemców.

Planowane jest uchwalenie ustawy jeszcze w tym roku. Projekt przewiduje także szybkie wejście w życie ustawy po jej opublikowaniu – już po 7 dniach.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany zawarte w projekcie:

  • likwidacja tzw. testu rynku pracy przy ubieganiu się o zezwolenie na pracę lub określone rodzaje zezwoleń na pobyt – skróci to procedury o kilka tygodni;
  • przeniesienie czynności związanych z zezwoleniami na pracę oraz oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy całkowicie na portal praca.gov.pl – jedyną możliwością złożenia wniosku będzie wysłanie go elektronicznie;
  • zwiększone zapobieganie nadużyciom dotyczącym warunków pracy cudzoziemców – aby uzyskać zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, będzie on musiał uzyskiwać wynagrodzenie porównywalne do innych pracowników (weryfikowane zgodnie z centralną bazą ofert pracy) oraz wykonywać pracę w wymiarze co najmniej ¼ etatu;
  • dodatkowe możliwości limitowania przez rząd wydawania dokumentów legalizujących pracę cudzoziemców – poprzez wydanie odpowiednich, oddzielnych rozporządzeń;
  • cudzoziemiec który wjechał do Polski, ale nie podjął pracy na podstawie posiadanego wcześniej zezwolenia na pracę lub oświadczenia może być pozbawiony możliwości wykonywania pracy dla nowego pracodawcy;
  • w przypadku planowanej zmiany warunków pracy cudzoziemca, możliwa będzie zmiana już istniejącego zezwolenia na pracę zamiast występowania o nowy dokument;
  • podniesienie kar grzywny za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców (liczone będą od każdego cudzoziemca, w wysokości co najmniej 500 złotych);
  • ograniczenie możliwości udostępniania cudzoziemców innym podmiotom przez pracodawców którzy nie są agencjami pracy tymczasowej.

W projekcie nie zostały jednak uregulowane niektóre kwestie zatrudnienia cudzoziemców, które od dłuższego czasu budzą wątpliwości. Przykładem jest brak określenia możliwości wykonywania pracy zdalnej przez cudzoziemców.

Brakuje także np. rozgraniczenia między wykonywaniem pracy, a odbywaniem podróży biznesowej do Polski przez cudzoziemców czy uregulowania zawierania z cudzoziemcami umów w formie innej niż pisemna (np. przez wymianę maili).

Mamy nadzieję, że niektóre z ww. kwestii zostaną uwzględnione w toku procesu legislacyjnego. Nasz zespół będzie śledził postęp prac nad projektem.