HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Porozmawiajmy o pieniądzach – pytania i odpowiedzi

11.10.2023

Pytanie #27: Czy w przypadku nadwyżki na koncie ZFŚS, która zostanie rozdysponowana poprzez wypłatę świadczeń w wyższych kwotach niż pierwotnie zakładano, świadczenia te będą podlegały oskładkowaniu lub opodatkowaniu?

Odpowiedź: Zasady dotyczące zwolnienia świadczeń z ZFŚS z opodatkowania różnią się od zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne. Świadczenia te korzystają bowiem ze zwolnienia ze składek w pełnej kwocie. W rezultacie łączna wartość świadczeń wypłacona w danym roku nie ma znaczenia z perspektywy tego zwolnienia.

Odmiennie sytuacja wygląda na gruncie przepisów podatkowych. Zgodnie z ogólną zasadą świadczenia z ZFŚS podlegają zwolnieniu z opodatkowania do kwoty 1000 zł w danym roku podatkowym. Obecnie limit ten jest zwiększony do kwoty 2000 zł do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19. Stan epidemii został odwołany w 2022 r., w związku z czym aktualnie obowiązuje zwolnienie w wyższej kwocie. W przypadku pracowników, którzy otrzymali świadczenia, których łączna wartość przekroczyła ustalony limit w danym roku podatkowym, pracodawca będzie musiał opodatkować taką nadwyżkę. Warto jednak pamiętać, że świadczenia takie jak zapomogi losowe z ZFŚS oraz dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18, korzystają ze zwolnienia w pełnej kwocie. W rezultacie nie będą one uwzględniane w kontekście powyższego limitu.