Najnowsze informacje dla pracodawców związane z sytuacją pandemii COVID-19

Czytaj więcej

Nowe rozwiązani dot. zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Tarczy Antykryzysowej 3.0

19.05.2020

Polskie władze wprowadziły nowe rozwiązania dotyczące statusu cudzoziemców w Polsce. Zmiany które są częścią Tarczy Antykryzysowej 3.0 odzwierciedlają fakt, że urzędy przygotowują się do ponownego otwarcia.

Po nowelizacji obecnie obowiązują następujące rozwiązania dotyczące prawa do pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce (podkreślono zmiany względem Tarczy Antykryzysowej 1.0 i 2.0):

 1. Automatyczne przedłużanie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – zezwolenia, które wygasają w okresie epidemii, będą automatycznie przedłużane do 30 dni po zakończeniu stanu epidemii.
 2. Polskie wizy krajowe i zezwolenia na pobyt, które wygasają w okresie stanu epidemii, będą automatycznie przedłużane do 30 dni po zakończeniu stanu epidemii.
 3. Cudzoziemcy przebywający w Polsce na podstawie innych dokumentów niż polska wiza krajowa lub polskie zezwolenie na pobyt również skorzystają z automatycznego przedłużenia pobytu, pod warunkiem że przebywali w Polsce w 14 marca 2020 r.
 4. Cudzoziemcy, którzy obecnie przebywają w Polsce na podstawie innych dokumentów niż polska wiza krajowa lub polskie zezwolenie na pobyt i nie przebywali w Polsce w dniu 14 marca 2020 r., również będą mogli kontynuować pobyt w Polsce po wygaśnięciu swojego dokumentu. Aby skorzystać z przedłużenia będą jednak musieli złożyć odpowiedni wniosek w ciągu 30 dni od zakończenia stanu epidemii.
 5. Bieg terminu do złożenia wniosku o rejestrację pobytu obywatela Unii Europejskiej (90 dni od ostatniego przekroczenia polskiej granicy) rozpocznie się 23 maja 2020 r.
 6. Postępowania administracyjne będą kontynuowane, a bieg wszelkich terminów
  w sprawach imigracyjnych rozpocznie się 23 maja 2020 r. Urzędy są uprawnione do wzywania do złożenia nowych dokumentów lub wydawania negatywnych decyzji od 16 maja 2020 r.
 7. Wydłużenie czasu wyjazdu z Polski dla cudzoziemców zobowiązanych do wyjazdu do 30 dni po zakończeniu stanu epidemii.
 8. Automatyczne przedłużanie dokumentów potwierdzających status cudzoziemców takich jak tymczasowe zaświadczenia tożsamości cudzoziemca (np. dla ubiegających się o azyl) i Karty Polaka.
 9. Polskie plastikowe dokumenty tożsamości (karty pobytu), które tracą ważność podczas stanu epidemii, będą automatycznie przedłużane do 30 dni po zakończeniu tego stanu. Takie samo przedłużenie dotyczy kart pobytu członków rodziny obywateli Unii Europejskiej
 10. Ułatwienie komunikacji podczas trwających postępowań. Tymczasowo urzędy imigracyjne będą miały prawo przesyłać wnioskodawcom pisma drogą elektroniczną lub zastąpić obowiązkową wizytę w urzędzie połączeniem wideo.
 11. Zwolnienie z zezwolenia na pracę dla pracowników sezonowych. Uprawnieni pracownicy sezonowi są zwolnieni z posiadania zezwolenia na pracę do 30 dni po zakończeniu stanu epidemii, pod warunkiem że posiadali dokument uprawniający do pracy po 13 Marca 2020 r.
 12. Zdalne składanie wniosków wizowych. Obywatele Ukrainy, Rosji, Białorusi, Armenii, Gruzji i Mołdawii będą mogli wnioskować w swoich krajach o polskie wizy krajowe bez osobistej wizyty w konsulacie.
 13. Obowiązek kwarantanny zniesiony dla pracowników z EU/EOG. Pracownicy z EU lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy podróżują do Polski w związku
  z pracą przez wewnętrzne granice EU będą zwolnieni z odbycia kwarantanny przez 14 dni po wjeździe.
 14. Możliwość zastosowania antykryzysowych rozwiązań prawa pracy do cudzoziemców. Specjalne rozwiązania, które zostały wprowadzone dla pracowników (skierowanie do pracy zdalnej, jednostronne zmniejszenie wymiaru czasu pracy, jednostronne zmniejszenie wynagrodzenia w czasie postoju) może być zastosowane wobec cudzoziemców bez niezgodności z prawem imigracyjnym.