HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

09.02.2022

Pytanie #8: Na skutek odmowy wyrażenia zgody przez zakładową organizację związkową na przyznanie indywidualnego świadczenia z funduszu pracownik nie otrzymał wczasów pod gruszą. Pracownik ten pozostaje bowiem w konflikcie z członkami zarządu zakładowej organizacji związkowej. Czy może on domagać się od związku odszkodowania?

Odpowiedź: Tak. Odmowa wyrażenia zgody na przyznanie indywidualnego świadczenia z funduszu tylko na skutek konfliktu między pracownikiem a członkami zarządu zakładowej organizacji związkowej jest nieuzasadniona. Procedura uzgadniania przyznania świadczenia ze związkiem ma na celu przeciwdziałanie rozdziałowi świadczeń wbrew ustawie – odmowa zgody nie powinna być motywowana innymi względami. W podanym przykładzie pracownik może domagać się od związku odszkodowania według ogólnych zasad odpowiedzialności deliktowej, tj. na podstawie art. 415 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zgodnie z którym ten, kto ze swej winy wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Odmowa wyrażenia zgody na przyznanie świadczenia w podanym przykładzie będzie sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Naruszenie tych zasad, obok na-ruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oznacza bez-prawność czynu, co jest jedną z przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej.