HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

29.09.2022

Pytanie #40: Czy istnieją świadczenia, które mogą być przyznawane pracownikom na równych zasadach, bez badania ich sytuacji socjalnej? 

Odpowiedź: Tak. Część świadczeń ze względu na swój rodzaj i charakter może być przyznawana na zasadzie tzw. powszechnej dostępności. Potwierdził to SN w przełomowym wyroku z 23 października 2008 r. (sygn. akt II PK 74/08), w którym wskazał, iż „regulamin może przewidywać wydatkowanie środków funduszu na inne cele mieszczące się w ramach działalności socjalnej oraz ustalać inne zasady korzystania z tych świadczeń, np. powszechnej dostępności na równych zasadach w zakresie imprez integracyjnych”. Takie stanowisko SN uzasadnił stwierdzeniem, iż art. 8 ust. 1 ustawy nie odnosi się do całości działalności socjalnej (w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy), a jedynie do ulgowych świadczeń i usług. Zatem obowiązek badania kryteriów socjalnych będzie odnosił się właśnie do świadczeń czy usług mających charakter ulgowy. Z kolei ust. 2 omawianego artykułu dotyczy „korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu”, a więc wszystkich świadczeń czy usług, które może finansować fundusz. Nie ma zatem przeciwwskazań, by pracodawca przewidział w regulaminie powszechną dostępność i równość świadczeń niemających ulgowego charakteru, których celem jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych czy socjalnych pracownika postrzeganego jako część załogi, jeżeli ich istotą nie jest kompensowanie jego trudnej sytuacji socjalnej. „Trudno bowiem przyjąć, że korzystanie z takich form działalności socjalnej, jak spotkania integracyjne, miałoby być uzależnione od tzw. kryterium socjalnego, czyli od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Zaprzeczałoby to istocie tej usługi” (tak: SN w wyroku z 10 lipca 2014 r., sygn. akt II UK 472/13).