HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

28.03.2024

Pytanie #117: Pracownicy spółki Geo udali się na jednodniową ogólnodostępną wycieczkę integracyjną. W jej ramach zaoferowano poczęstunek. Czy pracownik, który nie zjadł nic w ramach poczęstunku będzie korzystniej traktowany na gruncie podatkowym i składkowym?

Odpowiedź: Nie, gdyż kwota wydatkowana ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na pokrycie kosztów jednodniowej, ogólnodostępnej wycieczki integracyjnej pracowników nie stanowi – co do zasady – przychodu podatkowego i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Dotyczy to wszystkich pracowników. Potwierdził to SN w wyroku z dnia 2 października 2019 r. (II UK 92/18). SN wskazał ponadto, że „Trudno byłoby także ustalić, które potrawy skosztował dany pracownik i w jakiej ilości. Za niedopuszczalne należy uznać ustalanie wartości świadczenia dla przychodów poszczególnych pracowników, przez dzielenie faktycznie poniesionych kosztów na liczbę pracowników, którzy skorzystali z możliwości udziału w spotkaniu integracyjnym”.