III miejsce
w kategorii najlepsze strony internetowe kancelarii

Wyróżnienie
za stronę www poświęconą doradztwu prawnemu podczas epidemii

Najnowsze informacje dla pracodawców związane z sytuacją pandemii COVID-19

Czytaj więcej

Projekt Tarczy Antykryzysowej 2 – podsumowanie proponowanych rozwiązań dla pracodawców

05.04.2020

Jest projekt Tarczy Antykryzysowej 2. Poniżej podsumowujemy nowe proponowane rozwiązania dla pracodawców:

  1. Obniżenie wymiaru czasu pracy o 20% uzależnione od spadku obrotów. Alternatywna propozycja zakłada dopuszczalność obniżenia wymiaru czasu pracy do 20%, a nie o 20%. W tym drugim wypadku wynagrodzenie wypłacane pracownikowi nie może być niższe, niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika przed jego obniżeniem.
  2. Dofinansowania do wynagrodzeń na okres 3 miesięcy począwszy od miesiąca złożenia wniosku, a nie jak dotychczas – od daty jego złożenia.
  3. Rozszerzony katalog pracodawców, u których jest dopuszczalna zmiana systemu lub rozkładu czasu pracy w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa, polecenie pracy w nadgodzinach w zakresie niezbędnym, a dodatkowo – zlecanie dyżurów bez względu na odpoczynki dobowe i tygodniowe oraz polecenie realizowania odpoczynków w miejscu wskazanym przez pracodawcę.

Dotyczy w szczególności pracodawców:

a) prowadzących działalność polegającą na zapewnieniu utrzymania obiektów infrastruktury krytycznej (w tym podwykonawców i dostawców);

b) prowadzących działalność polegającą na zapewnieniu utrzymania sieci dystrybucyjnych lub będących sprzedawcami z urzędu w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego;

c) prowadzących stacje paliw płynnych;

d) realizujących polecenia PRM lub wojewody;

e) będących przedsiębiorstwami o szczególnym znaczeniu dla obronności i interesu gospodarczego państwa;

f) świadczących czynności bankowe w rozumieniu przepisów Prawa bankowego;

g) prowadzących działalność w sektorze rolno-spożywczym związaną z wytwarzaniem żywności.

4. Zwolnienie ze składek ZUS za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r. rozszerzone na pracodawców zgłaszających do 49 ubezpieczonych. Zwolnienie dla maksymalnie 9 osób.

5. Szkolenia wstępne BHP za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego na stanowiskach robotniczych, stanowiskach z narażeniem na działanie czynników niebezpiecznych oraz praktyk zawodowych).

6. Terminy szkoleń okresowych BHP przypadające w okresie stanu epidemii lub 30 dni po jego zakończeniu przesunięte do 60 dni od zakończenia stanu epidemii.