HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

HR Legal Update: Zatrudnienie pracowników młodocianych – zmiany od września 2023 r.

10.08.2023

Wrzesień w tym roku nie tylko minie pod znakiem początku roku szkolnego dla uczniów, ale przyniesienia również zmiany w zakresie zatrudniania ich kolegów – pracowników młodocianych.

O czym muszą pamiętać Pracodawcy zatrudniający młodocianych w najbliższym czasie?

Wzrost minimalnego wynagrodzenia pracowników młodocianych od 1 września

Zasadą jest, że młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”.

6 lipca br. zostało opublikowane rozporządzenie, które przewiduje podwyższenie kwot minimalnego wynagrodzenia wypłacanego młodocianym wykonującym pracę w ramach przygotowania zawodowego o 3 p.p. od 1 września br.

Z kolei dzisiaj tj. 09 sierpnia GUS wydał komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II. kwartale, które wyniosło 7005,76 zł.

Jak zatem będzie kształtować się minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych od 1 września?

Nowy wykaz prac wzbronionych młodocianym

30 września przestaną obowiązywać dotychczasowe przepisy w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym. Co to oznacza dla pracodawców w praktyce?

Zmiana regulaminu pracy poprzez:

  • aktualizację wykazu prac wzbronionych pracownikom młodocianym;
  • aktualizację wykazu prac wzbronionych pracownikom młodocianym, przy których zezwala się na zatrudnienie młodocianych w celu odbycia przygotowania zawodowego.

W ustaleniu wykazów uczestniczy lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad młodocianymi.

Zaktualizowane wykazy muszą znaleźć się w widocznych miejscach, w każdej komórce organizacyjnej, w której są zatrudnieni młodociani.

Zmieniony regulamin wejdzie w życie po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości pracowników. Oznacza to, że aby pracodawcy zdążyli z aktualizacją regulaminu na 1 października, ogłoszenie zmian powinno nastąpić najpóźniej 18 września.

Nowa ocena ryzyka zawodowego

Dopuszczenie pracownika młodocianego do prac wzbronionych następuje na podstawie oceny ryzyka związanego z wykonywaną pracą, dokonanej przez pracodawcę przed rozpoczęciem pracy przez młodocianych lub przy zmianie organizacji pracy. Podczas oceny ryzyka uwzględnia się w szczególności:

  • ocenę wyposażenia oraz organizacji stanowisk i miejsc pracy młodocianych;
  • organizację procesów pracy oraz ich powiązanie;
  • identyfikację czynników chemicznych, pyłowych, fizycznych i biologicznych występujących w środowisku pracy młodocianego, ich oddziaływanie na organizm młodocianego, stopień i okres narażenia na te czynniki oraz środki ochrony;
  • formę, zakres i sposób korzystania z wyposażenia miejsc pracy, w tym z maszyn, narzędzi i sprzętu;
  • zakres i poziom szkolenia oraz instrukcji udzielanych młodocianym.

W związku ze zmianą wykazu prac wzbronionych, pracodawcy powinni przeprowadzić nowe oceny ryzyka zawodowego i przekazać je pracownikom młodocianym oraz ich przedstawicielom ustawowym.

 

Pobierz PDF: tutaj.