HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

#ALERT: Specustawa – urząd nie przyjmie skargi w sprawie zezwolenia na pobyt dla cudzoziemca

15.04.2022

Rząd jeszcze przed Wielkanocą zdążył zakończyć prace nad zmianami specustawy ukraińskiej.

Nowelizacja (opublikowana wieczorem 14 kwietnia br.) wprowadza zmiany dotyczące nie tylko cudzoziemców którzy przybyli do Polski w związku z wojną. Część zmian dotyczy przede wszystkim cudzoziemców którzy już wcześniej przebywali w Polsce i np. czekają na wydanie zezwolenia na pobyt.

Najważniejsze zmiany dla pobytu i zatrudnienia cudzoziemców zawarte w nowelizacji to:

  • zawieszenie od 15 kwietnia do 31 grudnia 2022 r. terminów na rozpatrzenie spraw dotyczących zezwoleń na pobyt dla cudzoziemców – jednocześnie wojewoda nie poniesienie konsekwencji opóźnień. Zmiana ma prawdopodobnie na celu ograniczenie obciążenia urzędów obsługą wpływających licznie skarg. Ułatwi to zakończenie trwających spraw pobytowych, zanim pod koniec roku wnioski zaczną składać uchodźcy z Ukrainy;
  • uproszczenie kryteriów dla zezwolenia na pobyt w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej dla obywateli Ukrainy, wykonujących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG – otrzymanie takiego rodzaju zezwolenia do 31 grudnia 2022 r. nie będzie wymagało przedstawienia np. odpowiedniego poziomu dochodu z prowadzonej działalności;
  • wydłużenie terminu rejestracji PESEL dla uchodźców z Ukrainy z 60 dni na 90 dni od wjazdu do Polski. Jednocześnie formularze rejestracji zostaną uproszczone, a osoby których stan zdrowia nie pozwala złożyć wniosku w urzędzie – będą mogły dokonać rejestracji poza siedzibą urzędu;
  • dookreślenie trybu uzyskiwania numeru PESEL przez osoby, które uciekły z Ukrainy przed wojną, np. w sytuacji kiedy cudzoziemiec już posiadał numer PESEL z okresu wcześniejszego zamieszkiwania w Polsce;
  • wprowadzenie procedury unieważniania wydanych zaświadczeń o korzystaniu z europejskiej ochrony czasowej dla uchodźców z Ukrainy, którzy zostali objęci zakresem polskiej specustawy (dotyczy głównie uchodźców, którzy wjechali do Polski np. przez Słowację między 24 lutego 2022 r., a 26 marca 2022 r.)
  • możliwość wcześniejszego złożenia wniosków o pobyt czasowy przez obywateli Ukrainy którzy uciekli do Polski przed wojną, pracujących jako kierowcy w międzynarodowym transporcie – dla tej grupy cudzoziemców nie będzie konieczne odczekanie 9 miesięcy od momentu przyjazdu do Polski zanim złożą wniosek;
  • wydawanie wiz dla cudzoziemców przebywających w Polsce, bez składania wniosku w polskim konsulacie za granicą – grupy cudzoziemców uprawnione do uzyskania wiz w tym trybie zostaną określone w oddzielnym rozporządzenia, nie jest znana data możliwego wydania tego rozporządzenia;
  • możliwość otrzymania na uproszczonych zasadach zezwolenia na pobyt na okres 3 lat dla posiadaczy wiz humanitarnych (w praktyce są to głównie obywatele Białorusi) – zakres cudzoziemców uprawnionych do korzystania z tego trybu zostanie określony oddzielnym rozporządzeniem, nie jest znana data wydania rozporządzenia.

Pomimo szerokiego zakresu, nowelizacja nie rozwiązuje wielu praktycznych problemów w stosowaniu specustawy ukraińskiej.

Możemy się spodziewać pojawienia się kolejnych projektów zmian specustawy w najbliższych tygodniach.