HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

#Alert: Prezydent podpisał nowelizację ustawy o cudzoziemcach

05.01.2022

4 stycznia br. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o cudzoziemcach. Zmiany są istotne i mają na celu przyśpieszenie i ułatwienie procedur dla pracujących cudzoziemców. Najważniejsze z nich prezentujemy poniżej.

Zapraszamy też Państwa na webinar 14 stycznia o godz. 11:00, na którym omówimy nowelizację. Zapisy tutaj.

1.Wnioski o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (złożone już po wejściu w życie nowych przepisów) będą rozpatrywane na prostszych zasadach – będzie potrzebnych mniej dokumentów. Nie będzie wymagane składanie:

a. potwierdzenia zakwaterowania w Polsce (umowa najmu, akt własności mieszkania itp.)

b. potwierdzenia posiadania ubezpieczenia zdrowotnego – jeśli cudzoziemcowi przysługuje ubezpieczenie zdrowotne na podstawie wykonywanej pracy (np. zawartej umowy o pracę)

c. potwierdzenie posiadania wystarczających środków na utrzymanie siebie i członków rodziny podczas pobytu w Polsce – wystarczy że cudzoziemiec będzie otrzymywał wynagrodzenie co najmniej na poziomie płacy minimalnej

2. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę będzie mogło być zmienione w celu wykonywania pracy dla nowego pracodawcy

3. Możliwość wykonywania pracy na nowych warunkach bez zmiany zezwolenia na pobyt czasowy lub zezwolenia na pracę

a. zmiana nazwy stanowiska nie będzie wymagała zmiany– jeśli cudzoziemiec zachowa ten sam zakres obowiązków

b. przejście z pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy na zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy nie będzie wymagało zmiany zezwolenia – w przypadku proporcjonalnego wzrostu wynagrodzenia cudzoziemca

4. Wprowadzenie możliwości rozpatrywania w pierwszej kolejności wniosków o zezwolenia na pobyt czasowy i pracę lub zezwolenie na pracę w przypadku zatrudnienia cudzoziemca przez podmiot o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki.

5. Terminy zakończenia sprawy dla nowych wniosków o zezwolenie na pobyt czasowy zostaną ustalone na 60 dni. W przypadku procesów odwoławczych termin będzie wynosił 90 dni.

6. Wysokość wynagrodzenia dla wniosków o wydanie Niebieskiej Karty UE zostanie zweryfikowana na podstawie poziomu wynagrodzenia odpowiadającego dacie złożenia wniosku, a nie według roku, w którym została zawarta umowa o pracę.

7. Wszystkie wnioski o zezwolenia na pobyt czasowy i pracę złożone przed 1 stycznia 2021 r. będą rozpatrzone w specjalnym, uproszczonym trybie:

a. Urząd nie będzie badać wszystkich kryteriów – wydanie zezwolenia (na 2 lata) będzie w uzależnione od tego, czy cudzoziemiec nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego

b. Posiadacz zezwolenia będzie musiał złożyć dodatkowe zawiadomienie po wydaniu zezwolenia. Zawiadomienie będzie zawierać podpisane przez pracodawcę oświadczenie potwierdzającego warunki planowanej pracy.

c. Niezłożenie poprawnego zawiadomienia w ciągu 60 dni od otrzymania zezwolenia spowoduje jego automatyczne unieważnienie

8. Zmiany w procesach dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi:

a. Oświadczenia będą mogły być wydawane na okres do 24 miesięcy (zamiast 6 miesięcy).

b. Oświadczenia będzie można zarejestrować również bezpośrednio po sobie, bez okresu karencji.

c. Nowy wymóg dla oświadczeń ­– cudzoziemiec musi otrzymywać wynagrodzenie porównywalne z wynagrodzeniem innych pracowników

d. O rozpoczęciu pracy przez cudzoziemca pracodawca będzie musiał zawiadomić w ciągu 7 dni od faktycznego rozpoczęcia

9. Ułatwienia proceduralne dla osób ubiegających się o Kartę Polaka, zwłaszcza małoletnich dzieci ubiegających się wspólnie z rodzicami

Zmiany wejdą w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw. W związku z tym spodziewamy się, że nowe zasady zaczną być stosowane jeszcze w styczniu.

Pobierz #Alert w wersji PDF: tutaj.