HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Uzyskanie Karty Polaka bez wyjazdu z Polski

18.07.2022

Od 30 lipca br. będzie możliwe ubieganie się o Kartę Polaka przez cudzoziemców z Ukrainy, Białorusi i Rosji bez wyjazdu z Polski. Jest to ułatwienie dla osób polskiego pochodzenia z tych krajów. Wcześniej aplikujący musieli w większości przypadków wyjechać z Polski, by złożyć wniosek w polskim konsulacie za granicą.

Obecnie z możliwości złożenia wniosku do wojewody w kraju mogą korzystać tylko obywatele Białorusi lub osoby posiadające w tym kraju status bezpaństwowca. Ponadto wnioski przyjmują wyłącznie wojewoda podlaski i lubelski. Po zmianach obywatel Ukrainy, Białorusi i Rosji (ew. osoby mające status bezpaństwowców w ww. krajach) złożą wniosek o wydanie lub przedłużenie Karty Polaka do każdego wojewody w Polsce.

Zmiany wynikają z ograniczenia pracy konsulatów RP, spowodowane rosyjską agresją na Ukrainę. Złożenie wniosku w Polsce będzie jedynie dodatkową możliwością. W dalszym ciągu będzie również możliwe ubieganie się o Kartę Polaka za granicą w polskich konsulatach przez ww. osoby oraz innych cudzoziemców.

Dodatkowe możliwości złożenia wniosku nie zmieniają kryteriów uzyskania Karty Polaka. O wydanie Karty Polaka może ubiegać się cudzoziemiec, który wykaże m.in. znajomość języka polskiego oraz polską narodowość.

Fakt spełniania wymogów związanych z otrzymaniem Karty Polaka cudzoziemiec powinien wykazać odpowiednimi dokumentami, zwłaszcza w zakresie polskiego pochodzenia np. rodziców cudzoziemca. Dokumenty należy przedstawić w wersji oryginalnej także w przypadku procedury toczącej się w Polsce. Może to stanowić przeszkodę dla cudzoziemców, którzy nie przywieźli odpowiednich dokumentów do Polski.

Posiadanie Karty Polaka wiąże się z możliwością szybszego uzyskania zezwolenia na pobyt stały w Polsce, oraz – w dalszej perspektywie – obywatelstwa polskiego. Karta Polaka daje także inne przywileje, takie jak np. pełny dostęp do polskiego rynku pracy czy do bezpłatnej edukacji (także wyższej) w Polsce.