HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Porozmawiajmy o pieniądzach – pytania i odpowiedzi

13.09.2023

Pytanie #24: Jak obliczyć odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 r.?

Odpowiedź: W 2023 r. została wprowadzona nieoczekiwana zmiana ustawy o ZFŚS mająca wpływ na wysokość corocznego odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przepisy po zmianie określają różne kwoty bazowe stanowiące podstawę jego obliczenia w stosunku do pierwszego i drugiego półrocza 2023 r. W rezultacie kwota ustalona przy odprowadzaniu pierwszej części odpisu (75%) do końca maja, będzie musiała zostać zaktualizowana.

Ustalenie odrębnych kwot bazowych wpływa przede wszystkim na sposób obliczenia kwoty należnej do przekazania na ZFŚS. W stosunku do pierwszego półrocza kwotą bazową dla dokonywania obliczeń będzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie z drugiego półrocza 2019 r. (4434,58), a w stosunku do drugiego półrocza przeciętne miesięczne wynagrodzenie z drugiego półrocza 2021 r. (5104,90). W rezultacie odpis podstawowy na jednego pracownika w standardowej wysokości (37,5%) będzie wynosił odpowiednio 1 662,97 zł i 1 914,34 zł. Kwota ta będzie jednak różnić się w zależności od kategorii, do której zaliczany jest dany pracownik.

Kwotę odpisu na jednego pracownika należy następnie pomnożyć przez przeciętną liczbę zatrudnionych. Należy również pamiętać o przewidzianych w ustawie zwiększeniach odpisu, o ile mają one zastosowanie w przypadku pracodawcy. Takie działanie należy przeprowadzić odrębnie dla każdego półrocza. Następnie otrzymane wyniki należy podzielić przez dwa, a następnie zsumować. Wynikiem takiego działania będzie kwota należna do przekazania na fundusz, czyli kwota corocznego odpisu podstawowego.