HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Porozmawiajmy o pieniądzach – pytania i odpowiedzi

24.08.2023

Pytanie #22: Zgodnie z przepisami obowiązującymi u pracodawcy, pracownik może otrzymać refundacje zakupu okularów korekcyjnych co 3 lata. Czy przyznanie pracownikowi refundacji przed upływem ustalonego terminu będzie stanowić przychód pracownika?

Odpowiedź: Nie, przyznanie dofinansowania przed upływem ustalonego przez pracodawcę okresu uprawniającego do uzyskania ponownej refundacji nie będzie automatycznie skutkowało powstaniem przychodu po stronie pracownika. Przepisy nie przewidują czasowych ograniczeń w tym zakresie, więc obowiązek zapewnienia pracownikowi okularów powstaje adekwatnie do zapotrzebowania pracownika. Należy jednak pamiętać, że ze zwolnienia podatkowego można skorzystać wyłącznie, gdy ma to związek z obowiązkami z zakresu BHP. Jeśli pracownikowi pogłębi się wada wzroku, ma prawo do zwrócenia się do pracodawcy o zrealizowanie dodatkowych badań. Gdy potwierdzą one powiększenie wady i konieczność wymiany soczewek, pracownik może zakupić okulary lub szkła kontaktowe, a pracodawca jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika. Przyznanie zatem ponownego dofinansowania powinno być uzasadnione okolicznościami np. znaczne pogorszenie wzroku pracownika i konieczność wcześniejszej wymiany okularów korekcyjnych.