HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Porozmawiajmy o pieniądzach – pytania i odpowiedzi

15.03.2023

Pytanie#11: Czy pracownik, który odmówi przyjęcia warunków w ramach wypowiedzenia zmieniającego zawsze nabywa prawo do odprawy?

Odpowiedź: Nie, odmowa przyjęcia warunków w ramach wypowiedzenia zmieniającego nie uprawnia pracownika do odprawy w każdym przypadku. Warunkiem formalnym w tym zakresie jest zatrudnianie przez pracodawcę co najmniej 20 pracowników.

Zakładając jednak, że warunek ten jest spełniony czynnikiem decydującym będą przyczyny wręczenia wypowiedzenia zmieniającego. Jeżeli zmiana warunków jest podyktowana przyczynami leżącymi po stronie pracownika (np. nieprawidłowa realizacja obowiązków), wówczas – w przypadku odmowy– nie będzie on uprawniony do otrzymania odprawy.

Inna sytuacja będzie miała miejsce, jeżeli wypowiedzenie zmieniające zostało wręczone z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (np. kwestie organizacyjne). W takim przypadku decydujące będzie porównanie warunków pracy przed i po zmianie. Jeżeli zmiana, również na niekorzyść pracownika, nie jest znacząca, wówczas odrzucenie zaproponowanych warunków może zostać uznane za współprzyczynę i pracownik nie będzie uprawniony do odprawy.