HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Pogotowie BHP PCS | Littler: Dwa pomiary stanu trzeźwości pracownika i dwa różne wyniki

09.03.2023

Pan Jan miał wątpliwości co do stanu trzeźwości jednego z pracowników i w zw. z tym odsunął go od pracy, poinformował o swoim podejrzeniu oraz przystąpił do badania przy użyciu alkomatu. Pierwszy pomiar wykazał wynik równy 0,12 mg/dm3, a drugi wynik 0,00 mg/dm3. Pan Jan chciał niezwłocznie przystąpić do dokonania trzeciego pomiaru, na co pracownik nie wyraził zgody twierdząc, że ostatni wynik nie potwierdził stanu jego nietrzeźwości, dlatego dalsze badanie jest niecelowe. Czy Pan Jan może przeprowadzić kolejny pomiar trzeźwości pracownika pomimo jego sprzeciwu?

Odpowiedź: Pan Jan nie może zmusić pracownika do poddania się kolejnemu pomiarowi trzeźwości wbrew jego woli, mimo że obowiązek jego przeprowadzenia przewidują obowiązujące przepisy.  Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika, w przypadku dokonania pierwszego pomiaru i uzyskania wyniku równego lub większego od 0,10 mg/dm3, a w drugim pomiarze wyniku 0,00 mg/dm3, dokonuje się niezwłocznie trzeciego pomiaru tym samym urządzeniem. Dopiero jeśli trzeci pomiar wykazałby wynik 0,00 mg/dm3, to można uznać, że badanie nie wskazuje na stan po użyciu alkoholu.

Mimo, że sprzeciw pracownika jest dla Pana Jana wiążący uznać należy, że w przedstawionej sytuacji był on nieuzasadniony, i może skutkować nałożeniem na pracownika kary porządkowej, a w szczególnych sytuacjach nawet rozwiązaniem umowy o pracę. Pracodawca, który nie byłby w stanie zbadać pracownika zgodnie z przewidzianą w przepisach procedurą, powinien wezwać organy uprawnione do przeprowadzenia kontroli – Policję czy Straż Miejską – a następnie wyciągnąć ewentualne konsekwencje w stosunku do Pracownika.