HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Pogotowie BHP PCS | Littler: Czy Pan Jakub może wybrać do służby BHP Dyrektora HR lub outsourcera?

04.07.2024

Problem: Z początkiem lipca Pan Jakub zatrudnił w firmie dodatkowych 50 pracowników, wobec czego stan zatrudnienia wzrósł do 150 osób. Pan Jakub przeczytał w Internecie, że jeżeli liczba zatrudnionych przekroczy 100 osób to wówczas zobowiązany jest do powołania służby BHP. Aby nie tworzyć w firmie dodatkowego etatu, Pan Jakub poprosił Dyrektorkę Działu HR o przejęcie obowiązków służby, na co ta wyraziła zgodę.  Dyrektorka potwierdziła, że znane są jej ogólne obowiązki z zakresu BHP i że jest w stanie je realizować w ramach służby. Pan Jakub zastanawia się jeszcze nad powierzeniem zadań służby specjaliście spoza zakładu w ramach outsourcingu. Czy Pan Jakub może powierzyć obowiązki służby BHP swojej pracownicy, która deklaruje, że zna BHP albo zewnętrznej firmie?

Odpowiedź: Nie, przepisy przewidują wprost, że przy zatrudnieniu powyżej 100 osób nie jest dopuszczalne wyznaczanie innego pracownika do wykonywania dodatkowych obowiązków w służbie BHP – taka możliwość istnieje tylko w przypadku, gdy pracodawca zatrudnia do 100 pracowników. Dodatkowo, osoba, która będzie wykonywała obowiązki w ramach służby BHP powinna spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla niej przewidziane. Oświadczenie pracownika co do znajomości ogólnych przepisów BHP nie jest w tym przypadku wystarczające. Kwestia powierzenia zadań służby BHP (w przypadku stanu zatrudnienia pow. 100 osób) podmiotowi spoza zakładu wzbudza jednak kontrowersje. My stoimy na stanowisku, że przepisy nie powinny wymuszać na pracodawcach kreowania nowego etatu i w zw. z tym, możliwe jest powierzenie służby BHP specjaliście spoza zakładu pracy. Natomiast w przypadku kontroli istnieje ryzyko, że PIP zwróci uwagę na korzystanie z osoby „spoza” zakładu z uwagi na stosowanie przepisów „wprost”. Orzecznictwo SN nie daje przy tym żadnych odpowiedzi – stanowiska pozostają w tym zakresie różne. W naszej ocenie najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest utworzenie jednoosobowej służby BHP i utworzenie w związku z tym jednego dodatkowego etatu. Osoba powołana do służby BHP powinna spełnić przy tym wszystkie wymagania przewidziane przez przepisy, natomiast może być zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy.