HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Koronawirus – informacja na temat prac nad tzw. Tarczą Antykryzysową

26.03.2020

  1. Przestój ekonomiczny – dofinansowanie do wynagrodzeń

Pracodawcy, którzy zdecydowali się przy tym na wprowadzenie przestoju ekonomicznego i obniżenie wynagrodzenia pracownikom, w przypadku spadku obrotów gospodarczych mogą starać się o dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dofinansowanie wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

  1. Obniżenie etatu i dofinansowanie

Pracodawcy dotknięci spadkiem obrotów gospodarczych mogą ograniczyć wymiar czasu pracy pracowników o 20%, jednakże nie więcej niż do 0.5 etatu. Takie obniżone wynagrodzenie może być dofinansowane przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia, jednakże nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

  1. Czy pracodawca może starać się o refundację składek na ZUS?

Pracodawca może ubiegać się o zwrot składek wpłaconych na ubezpieczenia społeczne z tytułu wspomnianych wyżej świadczeń wypłaconych przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (tj. od kwoty 1.300 zł dofinansowanej z tytułu przestoju ekonomicznego oraz kwoty 2.000 zł wypłaconej z powodu obniżenia wymiaru etatu).

  1. Wynagrodzenie postojowe dla zleceniobiorców

Świadczenie postojowe przysługuje osobom zatrudnionym na umowach cywilnoprawnych (w tym B2B). Może być przyznane niezależnie od świadczeń opisanych powyżej. W razie wystąpienia przez konkretną osobę  takim wnioskiem, formalności związane z otrzymaniem pomocy powinny zostać dopełnione przez zleceniodawcę, który musi złożyć specjalny wniosek do ZUS.

  1. Równoważny system czasu pracy, dłuższy okres rozliczeniowy i zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy

Pracodawca dotknięty skutkami koronawirusa może wprowadzić system równoważnego czasu pracy i przedłużyć dobowy wymiar czasu pracy do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy. Pracodawca może również zawrzeć porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników. Każde z tych rozwiązań wymaga uzgodnienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników.

  1. Obniżony wymiar dobowego odpoczynku

Pracodawca dotknięty spadkiem obrotów gospodarczych w związku z koronawirusem jest uprawniony do obniżenia dobowego odpoczynku do 8 godzin. Natomiast wymiar tygodniowy odpoczynku może zostać ograniczony do 32 godzin. Wymaga to uzgodnienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników.

  1. Zaległy urlop wypoczynkowy oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Pracodawca dotknięty skutkami koronawirusa może wysłać pracowników na zaległy urlop wypoczynkowy za 2018 r., a także za 2019 r. (na pewnych warunkach).

Nowa ustawa gwarantuje dodatkowe 14 dni zasiłku opiekuńczego związanego z zamknięciem z powodu koronawirusa żłobków, szkół i przedszkoli, do których uczęszcza dziecko pracownika, które nie ukończyło 8 roku życia. Zasiłek ten przysługuje w wymiarze 14 dni także rodzicom, którzy skorzystali już z niego na mocy pierwszej ustawy o zwalczaniu koronawirusa. Jeżeli wskazane placówki będą zamknięte przez dłuższy czas, Rada Ministrów może wydłużyć wymiar zasiłku.

  1. Zdalne zawarcie umowy o pracę

W przypadku braku możliwości odbycia osobiście spotkania z kandydatem, umowa o pracę może zostać zawarta zdalnie (np. poprzez e-maila). Oznacza to niezachowanie formy pisemnej. Mając jednak na uwadze nadzwyczajne okoliczności związane z koronawirusem i niemożność podpisania umowy o pracę osobiście – rozwiązanie to jest akceptowalne w praktyce.

  1. Badania lekarskie

Jeżeli wykonanie badań wstępnych lub kontrolnych nie jest możliwe z uwagi na brak dostępności lekarza uprawnionego do przeprowadzenia tych badań, mogą zostać one wykonane przez dowolnego lekarza – niezależnie od specjalizacji. Jednakże orzeczenie wydane przez takiego lekarza straci ważność po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu epidemiologicznego. Badania mogą zostać przeprowadzone także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (np. przez telefon).

Zawiesza się natomiast obowiązek wykonywania badań okresowych. Zaległe badania muszą zostać wykonane w ciągu 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii.