HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie? – Przyjęcie do domu rodziny z Ukrainy, a aktualność oświadczenia o posiadaniu warunków do pracy zdalnej.

21.04.2022

Wielu pracowników decyduje się na okazanie wsparcia dla potrzebujących obywateli Ukrainy w związku z działaniami wojennymi na terenie ich kraju. Jednym z przykładów takiego działania jest przyjęcie pod swój dach ukraińskiej rodziny. Zaproponowanie takiej formy pomocy, pomimo pełnej wyrozumiałości ze strony pracodawcy, może bezpośrednio wpłynąć na aktualność oświadczenia o posiadania warunków do pracy zdalnej.

Obowiązujący w dalszym ciągu stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, nadaje pracodawcy uprawnienie do polecenia wykonywania pracy zdalnej poza miejscem jej stałego wykonywania, w czasie stanu epidemii i w okresie 3 miesięcy po jego odwołaniu.

Z projektowanych przepisów kodeksu pracy wynika, że pracodawca będzie mógł zlecić pracownikowi pracę zdalną również i po tym terminie, jeżeli pracownik złoży oświadczenie w postaci papierowej lub elektronicznej, potwierdzające, że ma on umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy. Na ten moment, złożenie takiego oświadczenia przez pracownika nie jest obowiązkowe, ale jest przez nas rekomendowane. W przypadku gdy pracownik złożył już takie oświadczeniem, a jego warunki do pracy zmieniły się lub zostały utrudnione ze względu na przyjęcie pod swój dach nowych domowników, pracodawca powinien porozmawiać z pracownikiem i upewnić się czy w dalszym ciągu może on pracować w systemie zdalnym. Jest to szczególnie ważne biorąc pod uwagę fakt, że jednym z podstawowych obowiązków każdego pracownika wynikających z kodeksu pracy jest dbanie o dobro zakładu pracy, ochrona jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

 Co w takim wypadku mogą zrobić pracodawcy?

Przepisy covidowe nadają pracodawcy uprawnienie do cofnięcia polecenia do wykonywania pracy zdalnej w każdym czasie, jeżeli pracodawca w dotychczasowym miejscu pracy będzie w stanie zapewnić wymagane przez kodeks pracy bezpieczne warunki pracy. Pracodawca może jednak pozwolić pracownikowi na kontynuowanie pracy zdalnej przy jednoczesnym wprowadzeniu dodatkowych systemów zabezpieczających interesy pracodawcy, o ile warunki do pracy nie zostały utrudnione do tego stopnia, że świadczenie pracy w formie zdalnej będzie niemożliwe. Przykładem takiego zabezpieczenia może być wyposażenie pracownika w szafkę na dokumenty zamykane na klucz, do przechowywania dokumentów firmowych wymagających specjalnego zabezpieczenia. Takie rozwiązanie pozwoli na utrzymanie poufnych danych w tajemnicy i zabezpieczy dokumenty przed wglądem nieuprawnionych osób trzecich. Pomimo tego, że wiele firm odchodzi od pracy na dokumentach papierowych, zastępując je dokumentami elektronicznymi, warto jest również wyposażyć pracownika w niszczarkę i określić procedury związane z niszczeniem dokumentów. Pracodawca może także finansować dojazdy pracownika do pracy w celu ograniczenia obiegu dokumentów w wersji papierowej poza zakładem pracy lub zainstalować na komputerach pracowników zabezpieczające programy do szyfrowania danych.