HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

HR Legal Update: Sygnaliści. Nowy projekt ustawy

07.03.2024

6 marca 2024 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się nowy projekt ustawy o ochronie sygnalistów. Znajdą go Państwo tutaj. Opublikowany projekt wprowadza istotne zmiany w stosunku do poprzednich wersji. Co uległo zmianie?

1. Kto musi wdrożyć nowe regulacje?

Procedurę zgłoszeń będą musieli wdrożyć wszyscy przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na 1 stycznia lub 1 lipca danego roku.

Do tej liczby wlicza się pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, a także osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy (czyli np. umowę o świadczenie usług, umowę zlecenie, umowę o dzieło), jeżeli nie zatrudniają do tego rodzaju pracy innych osób (podwykonawców).

2. Zmiany w katalogu naruszeń

Oprócz wskazanych dotychczas kategorii naruszeń prawa, katalog nieprawidłowości mogących podlegać zgłoszeniom uległ rozszerzeniu o działania lub zaniechanie dotyczące:

a) prawa pracy;

b) wolności i praw człowieka i obywatela;

c) handlu ludźmi;

d) korupcji.

Będzie mieć to istotny wpływ na inne obowiązujące u danego przedsiębiorcy regulacje wewnętrzne, np. procedurę antymobbingową czy antykorupcyjną.

3. Ustawowa minimalna wysokość odszkodowania dla sygnalisty

Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, będzie miał prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż dwunastokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku. W 2024 roku będzie to blisko 86.000 złotych brutto.

Sygnalista poza tym odszkodowaniem, będzie mógł również ubiegać się o zadośćuczynienie (bez limitów).

4. Zmiana nazwy ustawy i zgłaszających naruszenia prawa

Zmieniono sposób nazewnictwa „zgłaszających naruszenia prawa” na „sygnalistów”. Zmianie uległ tym samym tytuł ustawy, która ma wdrożyć dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii – z ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa na ustawę o ochronie sygnalistów.

5. Kiedy przepisy wejdą w życie?

Wydłużeniu uległ także vacatio legis ustawy z 1 miesiąca na 3 miesiące od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem zgłoszeń zewnętrznych (czyli zgłoszeń do Rzecznika Praw Obywatelskich), które wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Ustawodawca zdecydował się na pilny tryb procedowania, tj. z pominięciem konsultacji społecznych. Oznacza to, że ustawa może zostać wdrożona bardzo szybko. Jeśli mają Państwo jakieś pytania zapraszamy do kontaktu.