HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

GMI Legal Update: Rząd opublikował projekt nowej ustawy regulującej zatrudnianie cudzoziemców

24.05.2024

Długo zapowiadany projekt nowej ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy został opublikowany na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. Projekt zakłada, że ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która aktualnie reguluje kwestie zatrudniania cudzoziemców w Polsce zostanie uchylona i zastąpiona dwiema odrębnymi regulacjami, tj. wspomnianą wyżej ustawą oraz ustawą o rynku pracy i służbach zatrudnienia, w której znajdą się pozostałe regulacje, np. dotyczące aktywizacji zawodowej czy działalności agencji pracy.

Projekt nowej ustawy ma kompleksowo regulować wszystkie aspekty związane z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce. Do jego kluczowych założeń należą:

  • Elektronizacja procedur uzyskiwania dokumentów legalizujących pracę cudzoziemców, w tym składania powiadomień już po wydaniu tych dokumentów, np. dotyczących niepodjęcia pracy na podstawie zezwolenia na pracę.
  • Likwidacja tzw. testu rynku pracy na rzecz dodatkowych uprawnień starostów, którzy będą mogli określać listę zawodów, w przypadku których wydaje się odmowy zezwolenia na pracę, jeśli jest to uzasadnione trudną sytuacją na lokalnym rynku pracy.
  • Zaostrzenie sankcji dla pracodawców za nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom oraz rozszerzenie uprawnień kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej w sprawach zatrudniania cudzoziemców.
  • Dodanie nowych przesłanek wydania odmowy zezwolenia na pracę, m.in. obligatoryjną odmowę w przypadku pracodawców zalegających z uiszczaniem podatków czy utworzonych głównie w celu ułatwiania cudzoziemcom wjazdu do Polski.
  • Umożliwienie założenia kont w serwisie praca.gov.pl także cudzoziemcom, dla których pracodawca uzyskał dokument legalizujący zatrudnienie.

Projekt znajduje się w trakcie konsultacji, dlatego też spodziewane są jego dalsze modyfikacje. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje przyjęcie projektu przez Radę Ministrów w trzecim kwartale tego roku. Monitorujemy postęp prac nad nowymi przepisami – będziemy Państwa na bieżąco informować.