HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

GMI Legal Update: Projekt dużych zmian w ustawie o cudzoziemcach

06.02.2024

W wykazie prac Rady Ministrów pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, który zakłada wprowadzenie szeregu zmian w aktualnych przepisach dotyczących cudzoziemców przebywających i pracujących w Polsce.

Pomimo tego, że pełny projekt ustawy nie został jeszcze opublikowany, to poznaliśmy już jego główne założenia – m.in. wprowadzenie elektronicznego trybu składania wniosków pobytowych, rezygnację z tzw. „stempla w paszporcie” i istotne zmiany dot. Niebieskiej Karty UE.

Kluczowe zmiany dla cudzoziemców w Polsce obejmują:

  1. Zmianę sposobu składania wniosku pobytowego przez cudzoziemców z formy papierowej na formę elektroniczną, co oznacza, m.in.:
  • Obowiązek złożenia wniosku pobytowego podpisanego elektronicznie przez cudzoziemca;
  • Obowiązek osobistego stawiennictwa zostanie zachowany w celu pobrania odcisków linii papilarnych oraz okazania oryginałów dokumentów;
  • Odcisk stempla w paszporcie, który aktualnie służy jako potwierdzenie złożenia wniosku, zostanie zastąpiony zaświadczeniem potwierdzającym wysłanie wniosku elektronicznie.
  1. Wdrożenie dyrektywy 2021/1883 z dnia 20.10.2021 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (dyrektywa regulująca udzielanie cudzoziemcom tzw. Niebieskiej Karty UE), która zakłada m.in.:
  • uproszczenie zasad uzyskiwania Niebieskiej Karty UE;
  • uzyskanie przez posiadaczy Niebieskiej Karty uprawnienia do podejmowania działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
  • wprowadzenie nowych obowiązków informacyjnych dla posiadaczy Niebieskiej Karty.

Głównym celem zmiany sposobu składania wniosków jest skrócenie czasu oczekiwania na jego rozpatrzenie, bowiem w niektórych urzędach czas oczekiwania sięga kilkunastu miesięcy.

Wdrożenie przepisów dyrektywy jest natomiast wykonaniem zamieszczonego w niej obowiązku, który zakładał, że państwa członkowskie UE włączą treść dyrektywy do przepisów krajowych, nie później niż 18 listopada 2023 r.

Rada Ministrów planuje przyjęcie projektu w drugim kwartale br., dlatego też należy oczekiwać, że zmiany mogą zostać uchwalone w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Pobierz PDF: tutaj.