HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

GMI Legal Update: Elektronizacja procedur zatrudniania cudzoziemców z opóźnieniem

07.02.2023

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji 5 lutego 2023 r. opublikowano najnowszą (trzecią już) wersję projektu ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców. Wszystko wskazuje na to, że na elektroniczne postępowania dot. legalizacji pracy cudzoziemców trzeba będzie poczekać. Być może nawet i kilka lat…

Prace nad przepisami ustawy trwają. Przewidziane jeszcze w pierwszej wersji projektu założenia takie jak likwidacja testu rynku pracy, zmiany warunków wydawania zezwoleń na pracę, zaostrzenie przepisów karnych oraz pełna elektronizacja procedur w sprawach zatrudniania cudzoziemców są stopniowo uzupełniane nowymi rozwiązaniami.

Obecna wersja projektu reguluje (choć w minimalnym zakresie) kwestię pracy zdalnej cudzoziemców w Polsce na rzecz podmiotów zagranicznych.

Pozwala także na swobodę zatrudniania pewnych grup cudzoziemców pominiętych niesłusznie we wcześniejszych jego wersjach, mimo że prawo do pracy przysługuje im na podstawie aktualnych przepisów. Chodzi np. o członków rodzin obywateli polskich powracających z nimi do kraju po tym jak korzystali z prawa pobytu w innym państwie UE i niektórych posiadaczy zezwoleń na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin.

Najistotniejsze zmiany dot. jednak przepisów przejściowych.

Autorzy projektu odroczyli wejście w życie nowych przepisów dopiero na 1 stycznia 2024 r.

Pełna elektronizacja procedur zatrudniania cudzoziemców ma z kolei nastąpić nie później niż w ciągu 2 lat od tej daty.

Konkretne daty elektronizacji poszczególnych procedur (np. składania środków zaskarżania, powiadomień dot. zezwoleń na pracę) minister właściwy do spraw pracy będzie podawać w formie odpowiednich komunikatów. Do tego czasu od dnia wejścia w życie nowych przepisów postępowania mają być prowadzone w aktualnie dostępnych formach, w tym „papierowej”.

Będziemy dalej śledzić rozwój prac nad projektem. O wszelkich istotnych zmianach będziemy także na bieżąco informowali.