HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

21.09.2023

Pytanie #90: W jakiej wysokości pracodawca powinien dokonać odpisu na fundusz w przypadku utworzenia funduszu w roku kalendarzowym – w pełnej wysokości czy proporcjonalnie do okresu utworzenia funduszu w danym roku? 

Odpowiedź: Przepisy ustawy nie dają jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Prawidłowym rozwiązaniem będzie dokonanie odpisu na fundusz w wysokości proporcjonalnej do okresu utworzenia funduszu w danym roku. Dla przykładu – utworzenie funduszu 1 kwietnia danego roku będzie skutkować dokonaniem odpisu o równowartości 3/4 odpisu podstawowego. Uzasadnienie tego poglądu znajduje się w literalnym brzmieniu pojęcia „corocznego odpisu podstawowego”. Wskazuje ono, że dokonanie odpisu podstawowego w wysokości uregulowanej w art. 5 ustawy następuje tylko w razie istnienia funduszu przez cały rok. Sposób wyliczenia odpisu jest wskazany w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra pracy i polityki społecznej w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z 9 marca 2009 r. (Dz. U. nr 43 poz. 349).