HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

15.06.2023

Pytanie #76: Prezes spółki Steve postanowił przyznać wszystkim swoim pracownikom bon o wartości 200 zł do wykorzystania w biurze podróży „Wakacje marzeń”. Gdy jednak dowiedział się, że pan Kowalski po raz kolejny nie wykonał na czas projektu, przyznał bon wszystkim poza panem Kowalskim. Czy w takiej sytuacji pan Kowalski może dochodzić przyznania mu bonu na drodze sądowej?

Odpowiedź: Wydaje się, iż w sytuacji gdy pracownik znajdujący się w identycznej sytuacji socjalnej jak pozostali pracownicy jako jedyny został pozbawiony świadczenia z funduszu z przyczyn innych niż socjalne, uzasadnione będzie dochodzenie przez niego tego świadczenia przed sądem. Brak roszczeniowego charakteru świadczeń z funduszu nie może bowiem prowadzić do arbitralnego i niczym nieuzasadnionego różnicowania pracowników i nadużywania prawa (w rozumieniu art. 8 k.p.). Wydaje się jednak, iż roszczenie takie nie powinno sprowadzać się do zarzutu naruszenia zasady równości pracowników. W świetle bowiem art. 112 k.p. regulującego tę zasadę pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków. Natomiast istotą świadczeń z funduszu jest przyznawanie ich niezależnie od wypełniania obowiązków pracowniczych, jedynie na podstawie kryteriów socjalnych. Podkreślił to również minister pracy i polityki społecznej, wskazując, że „świadczenia socjalne nie mają charakteru roszczenia i należności, gdyż są zależne jedynie od potrzeb, sytuacji socjalnej osoby uprawnionej, wielkości środków funduszu przeznaczonych na dany rodzaj świadczeń, a także spełniania formalnych kryteriów przy ubieganiu się o świadczenia socjalne” (pismo z 23 września 2010 r., znak: SPS-023-16975/10).