HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

12.04.2023

Pytanie #69: Co oznacza administrowanie funduszem?

Odpowiedź: Zgodnie z orzecznictwem przez administrowanie funduszem należy rozumieć wykonywanie praw i obowiązków określonych dla pracodawcy w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Należy wśród nich wymienić m.in. zapewnienie obsługi technicznej, kadrowej i finansowej niezbędnej do funkcjonowania funduszu w zakładzie, a także odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów powołanej ustawy. Ponadto w orzecznictwie słusznie podkreśla się, że administrowanie nie oznacza prawa do wyłącznego dysponowania funduszem (por. wyrok WSA we Wrocławiu z 18 września 2009 r., sygn. akt I SA/WR 1109/09).