HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

29.05.2024

Pytanie #126: Czy istotne jest rozróżnianie pomocy materialnej i zapomogi? 

Odpowiedź: Tak. Jak widać powyżej, zapomoga i pomoc materialna to dwa różne pojęcia, które pozostają jednak w ścisłym związku. O ile bowiem każda zapomoga będzie formą pomocy materialnej, to już nie każda pomoc materialna będzie mogła być określana jako zapomoga. Dla kwalifikacji danej pomocy materialnej jako zapomogi istotna jest przyczyna, dla jakiej jest przyznawana. Powinna ona sprowadzać się do zdarzeń losowych bądź trudnej sytuacji materialno-życiowej pracownika. I tak przykładowo bon towarowy przyznany pracownikowi z okazji świąt Bożego Narodzenia nie będzie zapomogą, podczas gdy podobny bon na zakup wyposażenia kuchni przyznany w związku z pożarem w mieszkaniu pracownika już taką zapomogą będzie. Wskazane rozróżnienie ma kluczowe znaczenie ze względów podatkowych. Zgodnie bowiem z  art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci są wolne od podatku dochodowego niezależnie od ich wysokości, jeżeli są finansowane m.in. z środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.