HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

05.01.2023

Pytanie #54: Czy pracodawca może podzielić fundusz, np. w zależności od danej kategorii pracowników? 

Odpowiedź: Nie. Ustawa wyraźnie wskazuje w art. 5 ust. 8a, że odpisy i zwiększenia tworzą jeden fundusz. W ten sposób ustawodawca wyraził zasadę jednego funduszu. Oznacza ona, że pracodawca nie może dzielić funduszu na tyle części, ile jest kategorii pracowników. Wysokość odpisu podstawowego będzie bowiem różna wobec pracowników świadczących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na jednego takiego pracownika), wobec pracowników młodocianych (5%, 6% lub 7% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kolejnych latach nauki) oraz wobec pozostałej części pracowników (37,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia). Gdyby podzielić fundusz między poszczególne kategorie pracowników, wysokość kwot do rozdysponowania nie byłaby diametralnie różna. Prowadziłoby to do pokrzywdzenia zwłaszcza pracowników młodocianych względem pozostałych grup pracowników. Co więcej, taki podział środków z funduszu byłby sprzeczny z kryterium socjalnym jako podstawą przyznawania świadczeń z funduszu. Byłyby one przyznawane bowiem w oparciu o wiek lub rodzaj wykonywanej pracy, a nie w zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.