HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

24.11.2022

Pytanie #48: W  jakim terminie pracodawca, który rozpoczyna działalność w ciągu roku w wyniku komercjalizacji, przejęcia, podziału lub połączenia zakładu lub jego części z równoczesnym przejęciem pracowników (zatrudniający co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty) jest zobowiązany do dokonania odpisu i przekazania środków finansowych na fundusz?

Odpowiedź: Artykuł 6a ust. 1a ustawy jest przepisem szczególnym względem art. 6a ust. 1 ustawy. Oznacza to, że zastosowanie normy wskazanej w ust. 1 tego przepisu, tj. odroczenie terminu dokonania odpisu na fundusz w przypadku rozpoczęcia działalności w ciągu roku kalendarzowego, jest zasadą, chyba że wystąpił przypadek wymieniony w ust. 1a tego przepisu. W razie komercjalizacji, przejęcia, podziału lub połączenia zakładu lub jego części pracodawca jest więc zobowiązany do utworzenia funduszu i dokonania odpisów w terminach wynikających z art. 6 ust. 2, tj. do 31 maja danego roku (75% równowartości odpisów na fundusz) oraz do 30 września danego roku (cała równowartość odpisów na fundusz). Jeżeli jednak komercjalizacja, przejęcie, podział lub połączenie nastąpiło po 31 maja lub po 30 września, terminy te ulegają stosownemu przedłużeniu – pracodawca powinien przekazać środki na fundusz bez zbędnej zwłoki.