HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

08.09.2022

Pytanie #37: Kto może ponieść odpowiedzialność wykroczeniową za niewykonanie przepisów ustawy albo za podejmowanie działań niezgodnych z jej przepisami? 

Odpowiedź: Odpowiedzialność w tym zakresie może ponieść pracodawca lub osoba odpowiedzialna za wykonywanie przepisów ustawy. Odpowiedzialność wykroczeniowa ma bowiem charakter indywidualny, tzn. jest związana z działaniem bądź zaniechaniem osoby faktycznie odpowiedzialnej za realizację przepisów ustawy. Dodatkowo odpowiedzialność wykroczeniową ponoszą tylko osoby fizyczne. Pracodawca może więc ponieść odpowiedzialność wykroczeniową tylko jeśli jest osobą fizyczną. W przypadku natomiast pracodawców niebędących osobami fizycznymi (tj. osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) odpowiedzialność będzie mogła ponieść wyłącznie osoba, której obowiązkiem było wykonywanie przepisów ustawy w imieniu pracodawcy (co powinno wynikać z wewnętrznych regulacji dotyczących podziału obowiązków bądź ewentualnie z faktycznego podziału obowiązków funkcjonującego u pracodawcy). Brak możliwości wskazania takiej osoby będzie skutkował poniesieniem odpowiedzialności członka zarządu osoby prawnej czy wspólnika spółki osobowej.