HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

31.08.2022

Pytanie #36: Czy poza ustaleniem dochodu pracownika pracodawca powinien badać również posiadany przez niego majątek i zobowiązania? 

Odpowiedź: Ustawa nie wskazuje, czy ustalając sytuację materialną pracownika pracodawca powinien również zbadać, jaki jest jego stan majątkowy i jakie wydatki on ponosi. Warto jednak zauważyć, że analiza przepisów innych ustaw, które przyznają różnym podmiotom pomoc materialną realizującą cele podobne do celów świadczeń z funduszu, wskazuje, że sytuacja materialna jest zazwyczaj utożsamiana z dochodem. Z kolei, gdy pojawia się konieczność zbadania innych czynników, jak choćby majątku czy zobowiązań, jest to wyraźnie wskazane w ustawie. Przykładem może być ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.), gdzie o prawie do pomocy decyduje dochód (pomniejszony ewentualnie o kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób – art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy). Jednakże w przypadku, gdy zostaną stwierdzone dysproporcje pomiędzy wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe (np. jeżeli posiada znaczne zasoby finansowe, wartościowe przedmioty czy nieruchomości), można odmówić przyznania jej świadczenia. Podmiotem mającym ocenić wspomniane dysproporcje jest pracownik socjalny, który może m.in. przeprowadzać wywiad środowiskowy danej osoby czy rodziny. Takich możliwości nie ma natomiast pracodawca, który ustalając sytuację majątkową pracownika, musiałby m.in. zatrudnić dodatkowych pracowników w celu rzetelnego zbadania jego majątku i wydatków. Wydaje się zatem, że takie wnikliwe badanie byłoby wymogiem nieznajdującym oparcia w ustawie. W konsekwencji za wystarczające uznać należy badanie dochodu pracownika.