HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

30.03.2022

Pytanie #15: Czy pracodawca może dokonywać odpisu na fundusz na pracowników tymczasowych, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych oraz samozatrudnionych? 

Odpowiedź: Nie. Ustawa o zfśs wyraźnie wskazuje na obowiązek dokonywania odpisów naliczanych w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Przez osoby zatrudnione rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43, poz. 349) rozumie pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu. Tak więc pracodawca obliczając wysokość odpisu nie uwzględnia osób, z którymi współpracuje w oparciu o zlecenie, umowę o dzieło czy też jakąkolwiek inną umowę nietworzącą stosunku pracy, a także osób, które świadczą na jego rzecz usługi, prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą. Pracownicy tymczasowi natomiast są pracownikami agencji pracy tymczasowej, a nie pracodawcy użytkownika, do pracy u którego zostali skierowani. Wobec tego, jeżeli agencja będzie tworzyć fundusz, to dokonując odpisu będzie te osoby uwzględniać, niezależnie, gdzie zostały one skierowane.