HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

05.06.2024

Pytanie #127: Czy pracownik, któremu pracodawca nie przyznał świadczenia z funduszu, może dochodzić przyznania mu tego świadczenia przed sądem?

Odpowiedź: Zarówno w orzecznictwie sądów, jak i w doktrynie przyjmuje się, że świadczenia z funduszu nie mają charakteru roszczeniowego. Wynika z tego, iż dopóki pracodawca w indywidualnej decyzji nie przyzna danemu pracownikowi takiego świadczenia, pracownik nie może domagać się jego zasądzenia. Potwierdził to SN w wyroku z 4 lipca 2007 r. (sygn. akt II PK 25/07), wskazując, iż ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych „generalnie nie kreuje świadczeń o charakterze roszczeniowym (o takim charakterze, jak wynagrodzenie za pracę lub inne świadczenia pracownicze wynikające z prawa płacowego). Wynika to ze specyfiki tych świadczeń, które stają się wymagalne dopiero po ich przyznaniu lub – rzadziej – po spełnieniu warunków do ich otrzymania”.