HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

16.05.2024

Pytanie #124: Czy pracodawca może weryfikować, na co pracownik wydał przyznane mu środki z funduszu?

Odpowiedź: Nie. Jak słusznie wskazał SA w Szczecinie w wyroku z 24 stycznia 2013 r. (sygn. akt III AUA 674/12): „Pracodawca nie dysponuje uprawnieniami do weryfikowania, jakie konkretnie produkty bądź też usługi opłacił z wypłaconych środków ich beneficjent. Gromadzenie przez płatników składek danych o zakupywanych przez pracownikach towarach, czy to w postaci oświadczeń, czy innych (np. paragony sklepowe), stanowiłoby nieuprawnione gromadzenie danych o pracowniku”. Zatem pracodawca może zbierać informacje o sytuacji socjalnej pracownika, ale nie jest uprawniony do weryfikowania, na co zostały wydane przyznane mu z funduszu świadczenia. Zakaz ten nie dotyczy wszystkich świadczeń – pracodawca ma prawo zweryfikować, czy pożyczka mieszkaniowa została przeznaczona na cele mieszkaniowe, a dofinansowanie kolonii na pokrycie związanych z tym kosztów.