HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

07.03.2024

Pytanie #114: Pracodawca ma ośrodek wypoczynkowy, który przeznacza na cele socjalne. Pracownicy korzystają z niego wyłącznie w okresie letnim z uwagi na brak ogrzewania oraz lokalizację. Czy sprzedaż ośrodka w okresie zimowym spowoduje, że pracodawca będzie zobowiązany do przekazania środków z uzyskanych w wyniku tej sprzedaży na rachunek funduszu? 

Odpowiedź: Tak. Czasowe wyłączenie danego środka trwałego z działalności socjalnej nie zwalnia z obowiązku przekazania uzyskanych ze sprzedaży środków na rachunek funduszu. Wyłączenie spod działalności socjalnej musi mieć przede wszystkim charakter trwały. W orzecznictwie podkreśla się, że czasowe zaprzestanie wykorzystywania danego obiektu dla celów socjalnych (na przykład w okresie zimowym lub z uwagi na prace konserwacyjne) w dalszym ciągu rodzi obowiązek przekazania określonej sumy pieniężnej na rachunek funduszu. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 23 listopada 2016 r., sygn. akt II PK 115/16 „chwilowe zaprzestanie „socjalnego” wykorzystywania środka trwałego, spowodowane normalną jego eksploatacją (związaną na przykład z porą roku), nie stanowi zaprzeczenia zależności zachodzącej między jego przeznaczeniem a prowadzeniem działalności socjalnej. Oczywiste przecież jest, że środek ten nadal „służy” sekwencyjnie realizowanej działalności socjalnej. Bieżące jego niewykorzystywanie nie wynika ze zmiany jego zastosowania”.

Przed wydaniem powyższego orzeczenia możliwe było wyciągnięcie odmiennych wniosków z wyroku SN z 17 lutego 2000 r., sygn. akt I PKN 538/99, gdzie uznano, że obowiązek przekazania na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przychodów z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych dotyczy środków, które aktualnie służą działalności socjalnej, a nie tych, które służyły lub mogłyby służyć w przyszłości tej działalności. Niemniej w uzasadnieniu sąd wskazał również, że działania takie nie mogą zmierzać do obejścia prawa, to jest być wykonywane jedynie w celu uniknięcia dokonania zapłaty na fundusz.