HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

#Alert: Zmiany w umowach na okres próbny

15.06.2022

Implementacja unijnej dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy skutkować będzie także wprowadzeniem nowych zasad zawierania umów o pracę na okres próbny. Najważniejsze zmiany w tym zakresie to:

MOŻLIWOŚĆ PRZEDŁUŻENIA OKRESU PRÓBNEGO

Projekt ustawy przewiduje możliwość przedłużenia okresu próbnego o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności. Rozwiązanie takie strony mogą uzgodnić w samej treści umowy o pracę.

Regulacja ta ma na celu zagwarantowanie pełnej realizacji funkcji umowy na okres próbny – sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego dalszego zatrudnienia. Pozwoli ona uniknąć sytuacji, w których pracodawca, ze względu na nieobecność pracownika, będzie pozbawiony realnej szansy dokonania oceny zasadności kontynuowania współpracy.

CZAS TRWANIA OKRESU PRÓBNEGO

Czas trwania okresu próbnego, zostanie zróżnicowany w zależności od zakładanego czasu trwania umowy o pracę zawieranej w ramach kontynuacji współpracy. Oznacza to, że pracodawca już na etapie podpisywania umowy na okres próbny, powinien planować, jaką umowę zaproponuje pracownikowi w dalszej perspektywie.

Umowa na okres próbny będzie mogła zostać zawarta na okres maksymalnie:

  • 1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy;
  • 2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy;
  • 3 miesięcy – w pozostałych przypadkach.

Pracodawcy zyskają jednak pewną furtkę, która pozwoli na przedłużenie miesięcznego i 2-miesięcznego okresu próbnego, nie więcej niż o 1 miesiąc, jeżeli będzie to uzasadnione rodzajem pracy.

Na obecnym etapie procesu legislacyjnego nie zostało to sprecyzowane, jaki rodzaj pracy uzasadnia przedłużenie okresu próbnego, próżno znaleźć na ten temat informacje również w samym uzasadnieniu do projektu ustawy.

MOŻLIWOŚĆ PONOWNEGO ZAWARCIA UMOWY NA OKRES PRÓBNY

Projekt nowelizacji kodeksu pracy przewiduje usunięcie możliwości zawarcie umowy na okres próbny po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę. Ponowne zawarcie umowy na okres próbny będzie zatem możliwe jedynie wówczas jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy.

 

Zachęcamy do dokonania przeglądu stosowanych wzorów umów, tak aby nie budziły one zastrzeżeń prawnych na gruncie zmienionych przepisów.